UPL (uddannelsesansvarlig prægraduat lektor)

UPL-uddannelsesdatoer i 2022

 • UPL-workshop 24.5.2022 kl. 12.00-16.00 (online, Zoom) se call for material her - og programher!
 • UPL-Onboarding workshops:  Se program her! Næste datoer_  25.8.2022, 11.11.2022. kl. 14.00-16.00 (online, Zoom)
 • UPL- Årsmøde: 3.11. 2022, NIDO Gødstrup kl. 9.00-16.00 (fysisk møde)
 • UPL- Semesternetværksmøder for de respektive semestre vil køre hele 2021. Den enkelte kursusleder indkalder UPL´er til disse møder. Oftest online. Datoerne vil ikke fremgå her.

Uddannelsesdage 2023 + Årsmøde 2024:

 • Tors. d. 2.3. 2023 kl. 12.00-16.00 (UPL-workshop, online)
 • Tors. d. 25.5. 2023 kl. 12.00-16.00 (UPL-workshop, online)
 • Tors. d. 2.11.2023 kl.9.00-15.00 kl.9.00-15.00 (UPL-årsmøde 2023, fysisk)
 • Tors. d. 7.11.2024 (UPL-årsmøde 2024, fysisk)

Online uddannelsesdage: Deltagerne inviteres via Outlook (RM-mail). I invitationen finder man ca.en uge før uddannelsesdagen link til Zoom, som er den platform, der benyttes. 

Adgang til Zoom via RM-pc? Her kan være udfordringer, men det kan håndteres:

 • Man kan åbne invitationen/Zoom, hvis man har adgang til en basis personlig RM-pc. Det er uproblematisk
 • Har man ikke har adgang til en basis personlig RM-pc, men kun en basis pc, kan man alligevel godt åbne zoom-invitationen. Man skal blot huske ikke at downloade og installere zoom, så bliver man blokeret
 • Man skal i stedet åbne mødeindkaldelsen (uden for Citrix) direkte i browseren/Windows og kopiere linket ind. Så går zoom igennem Citrix. (Hvis man klikker på linket i indbydelsen, når man har åbnet browseren, vil den forsøge at køre igennem Citrix, og det fungerer ikke)
 • Man kan også benytte den sikre løsning; at gå på fra en AU-pc eller privat pc/tablet

Se desuden her guide til, hvordan man kommer på Zoom via Blackboard på rm-pc/ hvordan man opretter Zoommøder via Blackboard på rm-pc: Læs guide eller se bjælke nedenfor "Blackboard".

Forberedelse til uddannelsesdage: Deltagerne informeres via mail om evt. forberedelse til uddannelsesdagene. Information om forberedelse findes desuden i bjælken "Uddannelsesmateriale m.m." nedenfor.

Praktisk: Vær opmærksom på at vi benytter din RM-mail til at udsende information og materiale ang. UPL- funktionen og -uddannelsen. 

Baggrunden for UPL funktionen

Et afgørende mål med 2020-studieordningen for den lægevidenskabelige uddannelse er, at de medicinstuderende i endnu højere grad end i dag bliver klar til at agere professionelt i patientvaretagelsen og i samarbejdet med kollegaer, når de påbegynder den kliniske basisuddannelse. Studieordningen lægger derfor vægt på stort læringsudbytte af de kliniske forløb med bl.a. løbende vurderinger og systematiseret individuel feedback.

Det betyder konkret, at læringsmålene i den nye studieordning for de kliniske forløb ikke alene vil fokusere på viden, men i højere grad på færdigheder og kompetencer. Derfor indføres i de kliniske forløb:

 • Løbende individuel feedback (formativ og summativ vurdering) via indførslen af kompetencekort.
 • Formative vurderinger (feedback) af de studerendes kliniske kompetencer.
 • Summative vurderinger, idet godkendelse er en indstillingsbetingelse til eksamen.
 • Formålet er bl.a. at sikre støtte til de studerende, som har særlige udfordringer samt at sikre        progression  og kvalitet i læreprocessen for den almindelige studerende.
 • Øget fokus på kvalitetssikring og udvikling af undervisningsaktiviteter. Sikring og synliggørelse af kvaliteten af klinikforløbene.


Den Uddannelsesansvarlige Prægraduate Lektor (UPL) får en central rolle i forhold til at sikre, at disse nye elementer i studieordningen gennemføres. Centralt for UPL’en bliver især, at de kliniske forløb planlægges sådan:

 • At den enkelte afdeling får mere tid til den enkelte studerende.
 • Progression fra basale kompetencer og færdigheder på 1. semester til træning i de grundlæggende lægelige færdigheder og kompetencer på 6. semester.

 

 

Funktionsbeskrivelse, rolle og mandat for UPL

Funktioner:
1) UPL har først og fremmest et særligt ansvar, for at afdelingen gennemfører specifikke elementer i henhold til læringsmål og studieplan:

 • Systematisk feedback og vurdering på klinisk praksis ved brug af kompetencekort.
 • Løbende formativ vurdering (feedback) og summativ vurdering. Herunder godkendelse af klinikforløb.


2) Uddannelsesopgaven i forbindelse med klinikforløbene påhviler hele afdelingen, og det forventes, at alle personalegrupper deltager heri, men UPL-funktionen har en afgørende rolle for at løfte og koordinere denne opgave ved at medvirke til følgende funktioner: (omfanget heraf kan variere fra afdeling til afdeling):

 • Organisering og kvalitetssikring af klinikforløb: F.eks. introduktionsplaner, arbejdsplaner, rotationsplaner, logistik, afdelingsspecifikke arbejdsgange og procedurer, færdighedstræning, så disse tilgodeser de studerendes læring.
 • Implementering af de aktiviteter, studerende skal kunne deltage i på afdelingen
 • Medvirke til at afdelingens personale har forståelse for det fælles ansvar for klinikforløbene: Inddragelse, vejledning, supervision, feedback m.m.
 • Bidrage til fortsat udvikling af afdelingens uddannelseskultur.
 • Indgå i opfølgning på evalueringer og kvalitetsindikatorer fra universitetet og bidrage til, at de bliver lavet og brugt proaktivt.
 • Deltage aktivt i UPL-netværk med andre UPL'er fra samme semester, hvor der videndeles, udvikles pædagogisk/didaktisk og mht. brugen af kompetencekort, feedbacktilgange og vurderingsmetoder i praksis.


Rolle og kontekst for UPL:

 • Afdelingsledelsen skal sikre, at UPL har de nødvendige rammer for gennemførelse af sin funktion, selvfølgelig under behørig hensyntagen til klinikkens behov og UPL-funktionens vekslende belastning i løbet af klinikperioden, hvor man må forvente øget aktivitet i forbindelse med introduktion, løbende formativ feedback og kompetencevurdering samt ved endelig summativ vurdering
 • UPL skal ikke nødvendigvis selv godkende klinikforløbene, men UPL har et særligt ansvar for at sikre, at det bliver gjort ordentligt i samarbejde med og evt. ved uddelegering til afdelingens øvrige AU-ansatte (F.eks. kliniske professorer, kliniske lektorer og eksterne lektorer).
 • Uhensigtsmæssige klinikforløb, f.eks. i forbindelse med kortere sygdomsperiode, kan håndteres af UPL. Hvis problemstillingen er af mere generel karakter, kan UPL efter dialog med lærestolsprofessor og kursusleder bringe den videre til viceinstitutlederen for uddannelse ved IKM.

Engelsk betegnelse for UPL:

Der er blevet taget stilling til den engelske titel for UPL. Flere kan få brug for denne ifm. fondsansøgninger, artikler, lektor- eller professorbedømmelser. Titlerne er differentieret således, at de passer både til en UPL, der er ekstern lektor (ikke er lektorgodkendt) og en UPL, der er lektorgodkendt/klinisk lektor:

 

 1. Pre-graduate clinical education officer (for those who are not qualified for an associate. professorship). Forkortelsen er PCEO
 2. Pre-graduate clinical education officer, associate professor (for those who are qualified). Forkortelsen er PCEO tilføjet associate professor.

Organisering og organisatorisk kontekst for UPL

Organisatorisk kontekst og samarbejdspartnere

Som UPL får du en vigtig funktion centralt placeret i krydsfeltet mellem den regionale og den universitære uddannelsesindsats.

På den regionale side vil du indgå i et tæt samspil med din afdelings uddannelsesorganisation såvel præ- som postgraduat. Det vil sige med både lægekolleger (UAO, UKYL, kliniske lektorer, eksterne lektorer, ph.d.-studerende samt junior og senior læger i afdelingen, der påtager sig og bidrager formelt og uformelt til lærings- og undervisningsopgaver præ- og postgraduat), men også andre sundhedsprofessionelle grupper i afdelingen som f.eks. uddannelsesansvarlige sygeplejesker, jordmødre, fysioterapeuter, radiografer etc.), der står med samme og måske "krydsende" opgaver for andre grupper af studenter. Disse uddannelsesmæssige nøglepersoner udgør et uformelt uddannelsesteam, som UPL´en samarbejder og koordinerer med.

På den universitære side bliver din platform Institut for Klinisk Medicin, som er ansvarlig for Kandidatuddannelsen i Medicin. Organiseringen er funderet ved viceinstitutlederen for uddannelse, som indgår i et tæt samarbejde med hhv. instituttets lærestolsprofessorer og kursusledere samt studieleder og studienævn ved fakultetet (Health). 

Din centrale placering giver en unik mulighed for at opbygge et samarbejde mellem den regionale og universitære side omkring uddannelsesindsatsen for de medicinstuderende, når de er i klinik. 

Hospitalsafdelingerne - uddannelsesteams
Den praktiske koordinering og tilrettelæggelse af vellykkede klinikforløb sikres gennem et samarbejde i de mere eller mindre formaliserede uddannelsesteams mellem UPL, lærestolsprofessoren, den akademiske koordinator på regionshospitalerne, afdelingsledelsen, semesterets kursusleder, eksterne og kliniske lektorer og afdelingens øvrige uddannelsesansvarlige nøglepersoner, nævnt ovenfor.


UPL-netværk

Der dannes ved UPL-uddannelsens start semesternetværk, hvor UPL´erne på tværs af afdelinger, men i samme semester, samles om at udvikle rollen, praksisser og videndele med fokus på særligt logistik, organisering, kompetencekort, feedback og vurdering samt medicinsk pædagogik og kommunikation. Semesternetværket ledes af kursuslederen for det pågældende semester.

Liste over UPL’er

UPL Uddannelse/ kompetenceudvikling

IKM og CESU har udarbejdet et uddannelsesprogram, som sikrer, at UPL har de nødvendige kompetencer til at varetage funktionen som UPL. Særligt vedr. brugen af kompetencekort og de tilhørende løbende vurderinger i form af formativ feedback og summative vurderinger. Sidst og ikke mindst et særligt fokus på kommunikative kompetencer hos de studerende, som UPL´en skal give struktureret feedback på.

De først ansatte UPL´er  i 2020 har gennemgået uddannelsesprogrammet, mens de senere tilkomne vil deltage dels i onboarding og dels i de årlige UPL-workshops samt årsmøde. Se UPL-årshjul for de løbende uddannelsesaktiviteter her.

Underviserne til vil være kursusledere og andre ressourcepersoner fra AU og CED.

Som UPL får man via Outlook tilsendt en kalenderinvitation til uddannelsesdagene.

På denne del af hjemmesiden vil vi løbende beskrive, hvordan vi sikrer løbende kompetenceudvikling gennem initiativer lokalt, nationalt og evt. internationalt eksempelvis i form af relevante kursus- og workshops. 

På længere sigt er det ambitionen, hos både AU og RM, at samarbejdet mellem den præ- og postgraduate uddannelse styrkes, f.eks. gennem etablering af tværfaglige uddannelsesteams på afdelingen og uddannelsesråd på hospitalet. Dette med henblik på at styrke overgangen for de medicinstuderende til færdiguddannede læger, erfaringsveksling mht. medicinsk pædagogik, kompetencevurderingsmetoder og klinisk vejledning, arbejdspladsbaseret læring, logistik, udvikling og forskning samt udvikling af de medicinsk pædagogikske kompetencer blandt læger generelt, således at medicinsk uddannelse opleves som et karrierespor.

Læring og pædagogik

En vigtig del af rollen som UPL er at være en pædagogisk ressource på afdelingen. Det vægtes derfor også, at UPL'en har særlig interesse for og/eller erfaring med uddannelse, læring, pædagogik - herunder didaktik (undervisningsmetode).

Det vil sige, at UPL'en interesserer sig for og tilegner sig viden og kompetencer inden for:

 • Medicinsk pædagogik
 • Læringsteorier
 • Didaktiske tilgange
 • Arbejdspladslæring (læring i klinikken)
 • Særlig interesse/kompetence inden for feedback, kommunikation, kollegial supervision
 • Redskaber og ressourcer til at understøtte undervisnings- og læringsaktiviteter i klinikken (f.eks. digitale værktøjer)
 • God indsigt i "de syv lægeroller" og de tilhørende professionskompetencer, som bringes i spil i klinikken
 • Godt kendskab til medicinuddannelsen på AU. Ikke mindst studieordning, opbygning og læringsmål - læs om studieordning her
 • UPL'en bliver ekspert på kompetencekort og brugen af dem i klinikken


Fra at være en pædagogisk ressource, er visionen for UPL-rollen, at han eller hun skal udvikle sig til et pædagogisk fyrtårn på afdelingerne. Dette opnås både gennem uddannelsesprogram, temadage, UPL-netværk, men også gennem den erfaring, der opnås i praksis (udviklingen af færdigheder og kompetencer) og den pædagogiske viden, der opbygges over tid.

Med UPL'en som pædagogisk fyrtårn menes, at han eller hun på sigt:

 • Designer, faciliterer, kvalitetssikrer og evaluerer undervisnings- og læringsaktiviteter i klinikken med henblik på at skabe kvalitet og læringsudbytte af klinikforløb
 • Bruger sine pædagogiske og læringsmæssige kompetencer til at understøtte de studerendes progression med hensyn til kliniske færdigheder og kompetencer samt kommunikative kompetencer
 • Bruger sin pædagogiske viden til at understøtte arbejdet med kompetencekort, feedback og vurdering. Det vil sige formativ og summativ vurdering i form af systematiseret individuel feedback, løbende vurderinger og udprøvning (eksamen/indstilling til eksamen)
 • Videndeler med, inspirerer og udvikler kolleger på afdelingen, der også deltager i undervisnings- og læringsaktiviteter i klinikken
 • Deltager i og bidrager aktivt til afdelingens "uddannelsesteam" - af andre uddannelsesansvarlige læger, kliniske lektorer, andre professioner med uddannelsesansvar samt lærestolsprofessor
 • Deltager aktivt i sit semesternetværk, hvor der sparres, videndeles og udvikles på funktionen, pædagogiske metoder og praksis
 • Deltager i UPL-uddannelsesprogram i form af onboarding af nye UPL´er samt UPL-workshops og årsmøde med fokus på pædagogik og læring (Se UPL-Årshjul)
 • Tænker i metode- og konceptmæssig "alignment" til postgraduat uddannelse samt i at understøtte en god transition mellem præ- og postgraduatuddannelse

 


UPL'en vil med rollens fokus på pædagogik og læring selv dygtiggøre sig inden for pædagogik, læring og uddannelse. Herunder evt. forske i området og egen praksis heri. Dette kan således blive en del af den pågældende læges karriere og kompetenceprofil.

Pædagogiske ressourcer, UPL'en kan benytte sig af:

Læringsmål og kompetencekort (intro)

Læringsmål:

Læringsmålene for de kliniske forløb beskrives i studieordningen, hvor det fremgår hvilken viden, færdigheder og kompetencer, den studerende skal være i stand til at udtrykke eller kunne udføre i praksis, når et undervisnings- eller læringsforløb i et semester afsluttes. Læringsmålenes tilhørende kompetencer vurderes ud fra kompetencekortet. Et kompetencekort, der med få undtagelser, lægger sig op ad de såkaldte mini-CEX (Mini clinical Evaluation Exercise), der er et længe anvendt udprøvningsværktøj benyttet i den postgraduate uddannelse.

Et helt centralt aspekt af det pædagogiske arbejde er netop arbejdet med læringsmålene samt det, i alle dele af den løbende udprøvning, at sikre *overensstemmelsen og sammenhængen mellem: 1. læringsmål, 2. undervisning/læring, 3. feedback/vurdering. Såvel FØR, hvor man bør kende og reflektere over læringsmålene, UNDER vejs, hvor de bringes aktivtog relevant i spil, og de studerende får feedback på dem, samt EFTER (til slut), hvor den studerende vurderes summativt på baggrund af de givne læringsmål.

Det særlige ved læringsmålene for de kliniske forløb er, at de ikke alene fokuserer på viden, men i højere grad på færdigheder og kompetencer. Specielt er der fokus på følgende brede kompetencer relateret til lægerollerne og det at agere professionelt:

 1. Igangsætte og koordinere udredning og behandling af patienter i det samlede forløb
 2. Agere professionelt
 3. Udvise empati
 4. Kommunikere med patienter, pårørende, kolleger og andre samarbejdspartnere
 5. Iværksætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde
 6. Reflektere over egen rolle og ansvar i det professionelle virke
 7. Reflektere over etiske problemstillinger

De specifikke læringsmål for de enkelte semestre er målrettet semestrenes patientkategorier og sygdomme, men er også udarbejdet således, at de brede og generiske kompetencer dækkes.

Vi anbefaler, at man ser i Studieordningen, hvor læringsmålene er at finde under hvert semester i kursuskataloget, ligesom man kan se den overordnede kompetenceprofil (viden, færdigheder og kompetencer) for kandidatuddannelsen først i studieordningen. Se studieordningen her. Endelig kan man se læringsmålene for det enkelte semester i semesterets kompetencebog (samling af kompetencekort), hvor læringsmål og vurderingskriterier for de enkelte kompetencekort ligger som bilag efter semesterets kompetencekort. Det er vigtigt, at såvel UPL´en og den studerende er opmærksom på at forholde sig til og reflektere over læringsmål og vurderingskriterier. For UPL`en er det en uundværlig ressource for at kunne vurdere den studerende korrekt og give konstruktiv og brugbar feedback i læreprocessen. For den studerende er læringsmål og vurderingskriterier vigtige at orientere sig grundigt i, allerede før et klinikforløb starter. Årsagen er, at den studerende herved er bedre forberedt til at gå aktivt ind i og tage ansvar for egen læreproces. Derfor anbefales det også, at UPL´en i forløbet (FØR, UNDER og EFTER) aktivt henviser til og benytter læringsmål og vurderingskriterier fra kompetencebogen.

Kompetencekort som værktøj til vurdering af opnåede kompetencer:

I alle klinikforløb er der således kompetencekort, der i så høj grad ligner kompetencekortene på Klinisk Basis Uddannelse (KBU). Kompetencekortene skal hjælpe de studerende med at udvikle de ønskede kompetencer, men også fungere som kontrol af, at kompetencerne er opnået ved afslutningen af klinikopholdet.

Der er fokuseret på tre generiske kliniske situationer, der optræder på tværs af lægefaglige specialer og semestre i kandidatuddannelsen. Hver klinisk situation repræsenterer en kompetence på et semester og vurderes ved hjælp af tilhørende kompetencekort.

Der er dog forskel på, i hvilket omfang kompetencerne vurderes på de enkelte semestre, da der er stor forskel i klinikopholdenes længde. Eksempelvis vurderes alle tre kompetencer på det lange klinikophold på 4. semester, medens man på andre semestre kun vurderer på en enkelt af kompetencerne.

De tre kompetencer er kategoriseret således:

 1. Modtagelse af patient til indlæggelse eller ambulant forundersøgelse
 2. Kontrollere opfyldelsen af en medicinsk plan for en patient under indlæggelse eller i et ambulant forløb
 3. Varetage udskrivning/afslutning på ambulant forløb.

 

Her kan du se eksempler på kompetencekort 1, 2 og 3 for 6. semester:

Kompetencekort Formativ vurdering 1

Kompetencekort Formativ vurdering 2

Kompetencekort Summativ vurdering

 

 

Kompetencekortene er samlet i "Kompetencebogen", som erstatter den tidligere logbog. Læs om denne under bjælken "Kompetencebog og Kompetencekort".

 

Videoer om kompetencekortene:

Der er produceret to videoer om kompetencekortene. Den første video hedder "kompetencekort - hvorfor og hvordan?" og er en generel introduktion. Den anden video hedder "Kompetencekort 1-3" og viser processen for hvert af kompetencekortene. Se videoerne her! Videoerne ligger dels på vores UPL-youtube-kanal kaldet ”UPL-Medier”(linket) og er uploades på Brightspace under hvert semester (under "Komptetencebog"). Her vil man desuden også kunne finde kompetencekort og kompetencebog for det enkelte semester. IKM står for at uploade disse.

Videoer er primært produceret som information til de studerende om brugen af kompetencekortene. Derfor er de også lagt på Brightspace, således at de studerende kan få et indføring i konceptet. Anbefal meget gerne de studerende at se videoerne. F. eks. i forbindelse med velkomstbrev/introduktion til klinikforløbet, før det startes op.

*I pædagogisk terminologi benævnes denne overenstemmelse ”alignment”.

Kompetencebog og kompetencekort (se kompetencekort og -bøger)

Kompetencebogen:

Kompetencebogen er en del af studieordning fra 2020. Kompetencebogen ligner den gamle såkaldte logbog, men i en lidt anden form, da dens helt centrale indhold netop er kompetencekortene (for kompetence 1, 2 og 3) for alle semestre samt skemaer til godkendelse af klinikforløb. Ud over kompetencekort findes også læringsmål og vurderingskriterier i kompetencebogen. De findes som bilag lige efter det enkelte semestres kompetencekort. Sidst og ikke mindst er Calgary-Cambridge-Guide for den strukturerede læge-patientsamtale også en del af kompetencebogen. Kompetencebogen er indtil videre i papirform, som vi kender det fra logbogen, men håbet er, at den med tiden kan digitaliseres.

Kompetencebogen er et omdrejningspunkt for UPL´ens arbejde med den studerende i klinikken samt for den studerendes læreproces, feedback og vurdering i klinikforløbene samt godkendelse heraf.

Kompetencekort:

Kompetencekortet er generisk for alle semestre. Forstået på den måde, at det er opbygget på samme måde og med samme overordnede indholdsmæssige elementer. Grundlaget for kompetencekortet er læringsmål og vurderingskriterier, som stammer fra Studieordningen og indholdet er såvel kliniske kompetencer som kompetencer fra professionssporet. Herunder kommunikation, organisation og samarbejde og etik. Der vil dog også være variation i kompetencekortene hen over kandidatuddannelsen. Det ses i stigende krav og kompleksitet hen over semestrene mht. de krævede færdigheder og kompetencer. Fra semester til semester vil der således være en faglig og indholdsmæssig progression i kompetencerne og de tilhørende kompetencekort. Ud over progressionen i kompetencekortene, vil det enkelte semestres kompetencekort også være tilpasset til semesterets faglige og indholdsmæssige karakteristika.

Herunder finder du kompetencekortene for hvert semester 1, 3, 4, 5 og 6. Du kan orientere dig i kompetencekortene for dit semester. Som beskrevet ovenfor, er der, for hvert semester, et kompetencekort for hhv. kompetence 1, 2 og 3. Se alle kompetencekort for dit semester herunder. Under hvert semesters kompetencekort ligger desuden semestrets samlede kompetencebog. I kompetencebogen findes også "Læringsmål og Vurderingskriterier" for hvert enkelt kompetencekort.  

1. semester:

Kompetencekort: Formativ vurdering 1

Kompetencekort: Formativ vurdering 2 

Kompetencekort: Summativ vurdering  

3. semester:

Kompetencekort Formativ vurdering 1

Kompetencekort Formativ vurdering 2

Kompetencekort Summativ vurdering

4. semester:

Neuro

Neuro Kompetencekort Summativ vurdering

Psykiatri

Psykiatri Kompetencekort Formativ vurdering 1

Psykiatri Kompetencekort Formativ vurdering 2

Psykiatri Kompetencekort Summativ vurdering

5. semester:

Pædiatri Kompetencekort Formativ vurdering 1

Pædiatri Kompetencekort Formativ vurdering 2

Pædiatri Kompetencekort Summativ vurdering

Gyn Obs Kompetencekort Formativ vurdering 1

Gyn Obs Kompetencekort Formativ vurdering 2

Gyn Obs Kompetencekort Summativ vurdering

6. semester:

Kompetencekort Formativ vurdering 1

Kompetencekort Formativ vurdering 2

Kompetencekort Summativ vurdering

Oversigt over brug af kompetencekort:

1. semester (Klinik og sygdomslære 1, 4 uger)


Her laves to formative og en summativ kompetencevurdering. Afdelinger, hvis arbejdsgange gør at de to formative mest hensigtsmæssigt lægges sammen, aftaler dette med kursuslederen. Ved den summative vurderinger udprøves enten Kompetence 1 eller Kompetence 2 afhængig af hvilken klinisk kontekst, der vurderes passende i den aktuelle afdeling.

3. semester (Klinik 2, 8 uger)

Her laves minimum 6 formative vurderinger og 1 afsluttende summativ vurdering i løbet af 8 ugers klinikophold. Alle 3 kompetencer vurderes løbende afhængig af den kliniske kontekst. Nogle gange alle 3 på en gang. Ved den afsluttende summativ vurdering kommer man alle 3 kompetencer igennem. Der benyttes alene et summativt skema til dette.

4. semester (Hoved-Nervesystem + psykiatri, 4 uger)


Neurokurset: Her er der tale om et meget kort klinikophold, der ikke giver mulighed for formative vurderinger, hvorfor der udelukkende foretages en summativ vurdering.

 

Psykiatri: Her laves to formative og en summativ vurdering som en samlet vurdering af kompetence 1+2.

5. semester (Gynaecology-obstetrics and Paediatrics, 4 uger)


Pædiatri: 1-2 formative vurderinger og en summativ vurdering (kompetence 1 eller 2). Gynækologi-obstetrik: 1-2 formative vurderinger og en summativ vurdering. I begge specialer foretages summativ vurdering i kompetence 1 eller 2 afhængig af hvilken klinisk kontekst, der vurderes passende i den aktuelle afdeling.

6. semester (Klinik og Sygdomslære 3, 4 uger)


Her laves to formative vurderinger (kompetence 1 eller 2) og en summativ vurdering i enten kompetence 1 eller 2 afhængig af hvilken klinisk kontekst, der vurderes passende i den aktuelle afdeling. Formativ kompetencevurdering af kompetence 3 anvendes ad hoc.

De nye kompetencebøger - se dem her:

 

Løbende vurdering af studerende

Løbende vurdering* i form af feedback og vurdering ved hjælp af kompetencekort

En væsentlig del af UPL'ens arbejde består af feedback på og vurdering af den studerendes kliniske praksis - kompetencer, færdigheder og viden - i løbet af klinikforløbet.

Der tales om en ”løbende vurdering”, fordi den studerende fra start til slut i klinikforløbet får systematisk feedback og vurderes på baggrund af kompetencekortene: 1, 2 og 3. Kompetencekortene er udfærdiget i en form, der til en vis grad ligner dem, man benytter i den postgraduate uddannelse. Herunder KBU. Der er således tilstræbt en ensartethed i feedback og vurderingspraksis og - redskaber mellem præ- og postgraduat uddannelse.

Kompetencekortene er således udformet som tre mini-CEX (mini clinical examination). Strukturen i mini-CEX skemaerne er de samme på tværs af semestrene, men UPL´en graduerer sin feedback og vurdering i forhold til det forventede niveau til det enkelte semester, hvilket vurderingsskalaen på hvert enkelt skema også afspejler. Den kan således gå fra ”svagt udgangspunkt” i første formative vurdering til ”kompetenceniveau godkendt” i den sidste summative vurdering. De bagvedliggende læringsmål for de enkelte semestre er således gradueret med progression hen over semestrene, hvilket altså afspejles i de tilhørende mini-CEX. Læringsmål og vurderingskriterier ligger som bilag til kompetencekortene i selve kompetencebogen.

Processen for feedback og vurdering i det enkelte klinikforløb starter med to formative vurderinger (feedback), hvor der lægges vægt på konstruktiv og systematisk feedback, der støtter den enkelte studerendes læring og sikrer progression i klinikforløbet. Er der, af forskellige grunde, ikke den ønskede progression, lægges yderligere en eller to formative vurderinger (feedback) ind, før processen afsluttes med en summativ vurdering.

Processen ser således ud:

 1. Formativ vurdering 1 (student - student)
 2. Formativ vurdering (student - læge/UPL)
 3. Summativ vurdering (student - UPL)

 

Grundlaget for den summative vurdering er således to eller flere formative vurderinger i form af feedback. Den sidste summative vurdering fungerer både som godkendelse af klinikforløb og evt. indstilling til eksamen.

Processen kan illustreres således:


*
Vurdering, der på engelsk oversættes med ”assessment”, handler om vurdering for og af læring, og det er denne type vurdering UPL´en arbejder med. Med vurdering for læring menes vurdering med henblik for at skabe læring/progression i læring (formativ), mens der med vurdering af læring menes den endelige udprøvning eller eksamen (summativ).

Uddannelsesmateriale m.m.

Her kan du finde uddannelsesmateriale samt information om forberedelse til uddannelsesdagene:

Brightspace

Brightspace – AU´s Learning Management System:

Brightspace er AU´s nuværende Learning Management System (LMS). Et LMS er en digital læringsplatform til kursusadministration- og koordinering, hvorfor du her kan se indhold og planer for dit semester. Dertil kan et LMS også benyttes til e-learning, upload af videoer og kommunikation og aktiviteter i forbindelse med kurser, undervisning og læringsaktiviteter. Herunder fildeling, information, undervisningsmateriale, opgaveaflevering, blogs og meddelelser mellem undervisere og studerende. 

Det er ikke umiddelbart intentionen, at UPL´en aktivt skal benytte Brightspace, men alene have adgang for at orientere sig om og være opdateret på den faglige, uddannelsesmæssige og organisatoriske kontekst for semesteret. På Brightspace findes således forskellig information om det semester, du er UPL på, og som du derfor har adgang til. Her vil du kunne bl.a. kunne se:

- Deltagerlister (studerende)

- Kursusbeskrivelser, pensumlister, oversigt over klinikophold

- Kompetencebog og kompetencekort for eget semester

- Videoer om brug af kompetencebog/kompetencekort

- Ekstra materiale, videoer, streaming af forelæsninger, info om eksamen, meddelelser mv.

Indholdet på Brightspace:

Indholdet på Brightspace er ikke ens for de enkelte semestrene, men afhængigt af, hvad kursusledere, undervisere med adgang og administrationen på IKM vurderer, skal ligge der. Af interesse for UPL´en kan der desuden ligge eksempler på velkomstbreve og intro- og uddannelsesplaner for klinikforløbene. Det er dog forskelle fra semester til semester, og vi anbefaler derfor, at I i stedet ser på UPL-hjemmesiden https://clin.medarbejdere.au.dk/undervisning/upl/, hvor man kan finde eksempler på netop velkomstbreve, intro- og uddannelsesplaner mv. i ”værktøjskassen”.

Nogle UPL´er har allerede adgang til Brightspace, da I er eksterne lektorer eller kliniske lektorer. Nye UPL´er, der lige er ansat, vil i forbindelse med ansættelsen få både AU-ID og adgang til Brightspace det pågældende semester, du er UPL på. 

Har du pt adgang til det gamle LMS BlackBoard via dit AU-ID, vil du ligeledes have det til Brightspace, når det går i luften. Skulle du – mod forventning – ikke have et AU-ID, eller være nyansat UPL uden AU-ID, kontakt venligst Didde Kjær Vaaben, dkv@au.dk eller Lise Licht, liselicht@clin.au.dk og få hjælp med både AU-ID og adgang.

 

AU-ID og adgang til Brightspace:

Du skal bruge dit AU-id, når du logger på Brightspace. AU-ID kan se således ud: AU123456 (AU+ 4 til 7 cifre). Med et AU-ID, kan du komme på Blackboard. 

 

Brightspace log-on:

For at logge på BlackBoard skal du indtaste:

 1. Dit username (AU-ID)
 2. Dit password (samme som for mit.au.dk, som alle au-ansatte/oprettede i AU-systemet har)

Til orientering skal du benytte det samme log-on, som du benyttede på (det gamle LMS) Blackboard til at komme på Brightspace. Altså ingen ændringer i hverken username (AU-ID) eller password!

Har du problemer med at komme på Brightspace eller spørgsmål skriv til Didde Kjær Vaaben, IKM, dkv@au.dk eller Lise Licht, IKM, liselicht@clin.au.dk.

Link til Brightspace: www.brightspace.au.dk

På Zoom via Brightspace med RM-computer:

Her kan du se, en guide til, hvordan du kommer på Zoom fra RM- pc opretter Zoom-møder via Brightspace - læs her

Vil du vide mere om Brightspace 

Quickguide til Brightspace - det mest basale

Er man allerede nu interesseret i at vide mere om Brightpace kan man se mere på det såkaldte AU Educate: https://educate.au.dk/it-i-undervisningen/tekniske-vejledninger/brightspace/

Man kan også se introduktionsvideo om, hvordan Brightspace fungerer. Den hedder Quick Intro, selvom den er 11 minutter lang. Se den her: https://vimeo.com/513795337

Onboarding / Ny UPL

Efter udpegning til UPL, vil man fra IKM modtage følgende velkomstbrev med nyttige informationer og plan for onboarding. Velkomstbrevet er sat ind her. Er der spørgsmål ifm. onboarind/Ny UPL kontakt kursusleder, Didde Kjær Vaaben dkv@au.dk

Kære nye UPL,

Vi er meget glade for at have dig med ombord som ny UPL- og ser frem til at byde dig velkommen og klæde dig på til opgaven.

I denne mail vil du få de første informationer, som du kan orientere dig i. Herunder oplysninger om ressourcer, kontaktpersoner, UPL-årshjul og værktøjer og ”what´s next” for dig som ny UPL.

Hjemmeside, viden og information:

Hvis du ikke allerede har været på vores UPL-hjemmeside https://clin.medarbejdere.au.dk/undervisning/upl-uddannelsesansvarlig-praegraduat-lektor/ , vil vi anbefale, at du tager dig tid til at orientere dig grundigt på den. Her finder du bl.a. informationer om:

·       UPL-årshjulet med datoer for den nærmeste tid (onboarding, UPL-workshops, UPL-årsmøde)

·       Baggrunden for UPL-funktionen og UPL- rollen

·       Organisering og organisatorisk kontekst for UPL´en

·       Kompetencekort og kompetencebøger

·       Den løbende vurdering af de studerende

·       Uddannelsesmateriale (fra tidligere UPL-uddannelsesdage/workshops)

·       Blackboard/Brightspace (AU´s Learning Management System)

Sidst og ikke mindst anbefaler vi dig at se på FAQ øverst højre hjørne på hjemmesiden: https://clin.medarbejdere.au.dk/undervisning/upl-uddannelsesansvarlig-praegraduat-lektor/faq/. Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål, som UPL´er stiller og støder på i deres virke.

Sidst og ikke mindst finder du på hjemmesiden:

·       Kontaktpersoner (kursusledere og studiesekretær på IKM)

·       UPL-værktøjskassen med eksempler på rotationsplaner, introduktionsplaner mv., som du kan lade dig inspirere af i dit eget arbejde.

·       Liste over alle UPL´er på de 5 semestre med klinikforløb. Listen finder du under bjælken ”Organisering og organisatorisk kontekst”

Er der noget, du stadig mangler information om eller ikke ved, hvor du skal finde, kontakt din kursusleder eller Didde Kjær Vaaben, Studiesekretær, IKM dkv@au.dk .

En anden ressource er vores UPL-youtube-kanal. Her finder du videoer om brugen af kompetencekort og videoer om UPL´ens arbejde i klinikken. Der vil løbende komme flere videoer til i takt med, at UPL- konceptet udvikles. Vi vil anbefale, at du tager et kig derind. Linket til siden og videoerne derinde kan deles med de studerende: https://www.youtube.com/channel/UC_vQ8UVlxbTh2PzevK3dUoQ

”What´s next”

Som ny UPL vil du blive inviteret til UPL- onboarding workshop med andre nye UPL´er. Dette sker inden for de første måneder, efter du er udpeget. Onboarding workshoppen er et to timers online-møde, hvor du får en introduktion til rollen, organisationen samt kompetencekort – og bøger og har mulighed for at stille spørgsmål. Du inviteres til onboarding workshoppen af pædagogisk konsulent, Liv Tholstrup. Workshoppen afholdes af professor og kursusleder Jesper Stentoft og Liv Tholstrup.

Udover onboarding-workshoppen, vil du kort efter din udpegning blive inviteret til de næstkommende UPL-workshops/årsmøde. Du inviteres gennem din rm-mail (Outlook). Det er også via rm-mailen, at du får information fra kursuslederne og nyhedsmail fra UPL-teamet.

Kursusleder og semesternetværk:

Din kursusleder er ansvarlig for at afholde semesternetværksmøder for alle UPL´er på semesteret samt informere jer om generelle tiltag, ændringer og vilkår for netop jeres semester. Dertil er det såkaldte semesternetværk tænkt som et forum for erfaringsudveksling og videndeling, hvor du kan sparre med UPL-kolleger om jeres praksis, organisering, gode ideer, løsninger på udfordringer mv. Semesternetværkene er dermed et centralt forum for UPL´en på linje medkompetenceudviklingen på UPL-workshops og årsmøde.

Om kursusleders funktion kan det desuden siges, at han/hun er tovholder for dig, og at du kontakte din kursusleder, hvis du har spørgsmål eller har brug for sparring eller afklaring.

Det var mange informationer, men vi vil gøre alt for at få dig godt i gang. Vi ved, at vi får højst kompetente folk ombord, men hvis du ikke har arbejdet med en lignende rolle eller gør det allerede, så regn med, at du lige skal ind i det og både blive fortrolig med rollen, værktøjerne og organisationen – og opleve det meningsfulde i at skabe læring og kompetencemæssig progression for studerende.

Fremover vil du modtage UPL-nyhedsmail ca. en gang månedligt med nyt fra UPL-teamet på IKM/CED, ligesom hjemmesiden også løbende opdateres – så brug denJ.

Endnu en gang velkommen til og rigtig god vind med opgaven i din afdeling!

UPL videoer (UPL'ens arbejde i klinikken)

UPL videoer  - UPL'ens arbejde i klinikken:

Her kan du finde link til vores UPL-videoer, der også ligger på en nyetableret UPL-youtube-kanal:

https://www.youtube.com/channel/UC_vQ8UVlxbTh2PzevK3dUoQ?view_as=subscriber

Formålet med UPL-videoerne er videndeling og inspiration til andre UPL´er og kliniske undervisere. 

Videoerne er produceret med UPL´er i samarbejde med Kasper Lauritzen og Liv Tholstrup fra Center for Educational Development, AU:

Videoerne kommer i den rækkefølge de produceres. Se dem endelig og del med kolleger, studenter eller

andre interesserede:

UPL-værktøjskasse

Øvrig information / Kontakt

Aftalegrundlag:

Aftale mellem AU og RM om refusion for klinisk undervisning af studerende

Tillægspapir - rammer for UPL-funktionen

Ny studieordning:

Her finder du studieordningen for kandidatuddannelsen i Medicin, AU 2020.

Kontaktpersoner ved IKM:

Didde Kjær Vaaben, Studiesekretær, IKM: Praktisk vedr. til-/afmelding, lister, programmer mv. Didde Kjær Vaaben guider videre til relevante personer, hvis der er særlige spørgsmål eller problematikker.

Jesper Stentoft jespsten@rm.dk og Liv Tholstrup livt@au.dk er ansvarlige for UPL-årshjul og dermed workshops og arrangementer.

Liste over alle UPL´ere: Venligst se link til liste under bjælken "Organisering og organisatorisk kontekst"

Kursusledere på kandidatuddannelsen i medicin og tovholdere for UPL-processen:

Viceinstitutleder for uddannelse

Niels Uldbjerg

uldbjerg@clin.au.dk

Klinik og Sygdomslære I / 1. sem.Jesper Stentoftjespsten@rm.dk
Sygdomslære II / 2. semAnders Bonde Jensenandjense@rm.dk
Klinik II / 3. sem.Jens Refsgaard

jens.refsgaard@viborg.rm.dk

Hoved og Nervesystem, Psykiatri / 4. sem.Kristina B. Svendsenkrissven@rm.dk
Gyn.-Obs. and Paed. / 5. sem.Konstantinos Kamperis

konskamp@rm.dk

Klinik og Sygdomslære III / 6. sem.Torben Bæk Hansentorbehns@rm.dk

Studieordning og kursusbeskrivelser

Ny studieordning:

Her finder du studieordningen for kandidatuddannelsen i Medicin, AU 2020.

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Medicin 2020

Følg denne  trinvise vejledning for at komme fra den generelle studieordningen til dit semesters specifikke kursusbeskrivelse (incl. klinikforløb) i AU´s kursuskatalog. Og vær opmærksom på, at det kræver en lille ulogisk detalje, at komme frem til dit semester!

1: Klik på linket, hvorved du kommer frem til studieordningen

2: Find dit semester (klinikforløb) i studiediagrammet (et stykke nede i studieordningen). Klik på semesteret i studiediagrammet, og du kommer frem til AU’s kursuskatalog

3: Vælg periode (f.eks. Forårssemester 2022).

Undervisningsplaner (studerendes)

Undervisningsplaner

Her finder du link til de studerendes undervisningsplaner.

Planerne findes som et excelark til download eller som et kalenderabonnement. (Bemærk at planerne er dynamiske, da der ofte sker ændringer, det er derfor en god ide at gå ind via linket, fremfor at se i en downloaded version).

Der er en undervisningsplan for henholdsvis efterårs- og forårssemestre. 

Planerne for det følgende semester er tilgængelig for de studerende ca. 1 - 2 måneder før semesterstart. Der kan dog altid komme ændringer.

Bemærk at noget af undervisningen, på enkelte semestre,  kan være planlagt i de studerendes kliniktid. Dette oplyses af IKM til klinikstedet.

Evt. Spørgsmål til undervisningsplaner:

1. - 3. semester Lise Licht liselicht@clin.au.dk

4. - 6. semester Didde Kjær Vaaben dkv@au.dk

Visninger
Intro til Kompetencebogen - Indhold og Underskrifter