UPL (uddannelsesansvarlig prægraduat lektor)

UPL-uddannelsesdatoer i 2023

Uddannelsesdage for UPL´er i 2024

UPL-Årshjulet 2024 

UPL-Onboarding workshops:  Se program her! Næste datoer: 
Oprettes ved behov.

Online workshops og årsmøde 2024 + Årsmøde 2025:

 • Torsdag d. 14.3. 2024 kl. 12.00-16.00 (UPL-workshop, online)
 • Torsdag d. 30.5. 2024 kl. 12.00-16.00 (UPL-workshop, online)
 • Torsdag. d. 7.11.2024 (UPL-årsmøde 2024, fysisk - afholdes i NIDO -Gødstrup)
 • Torsdag d. 6.11.2025 (UPL-årsmøde 2025, fysisk - afholdes på AUH)

Online uddannelsesdage: Deltagerne inviteres via Outlook (RM-mail). I invitationen finder man ca.en uge før uddannelsesdagen link til Zoom, som er den platform, der benyttes. 

UPL- Semesternetværksmøder for de respektive semestre vil køre hele 2023. Den enkelte kursusleder indkalder UPL´er til disse møder. Oftest online. Datoerne vil ikke fremgå her.

Adgang til Zoom via RM-pc? Her kan være udfordringer, men det kan håndteres:

 • Man kan åbne invitationen/Zoom, hvis man har adgang til en basis personlig RM-pc. Det er uproblematisk
 • Har man ikke har adgang til en basis personlig RM-pc, men kun en basis pc, kan man alligevel godt åbne zoom-invitationen. Man skal blot huske ikke at downloade og installere zoom, så bliver man blokeret
 • Man skal i stedet åbne mødeindkaldelsen (uden for Citrix) direkte i browseren/Windows og kopiere linket ind. Så går zoom igennem Citrix. (Hvis man klikker på linket i indbydelsen, når man har åbnet browseren, vil den forsøge at køre igennem Citrix, og det fungerer ikke)
 • Man kan også benytte den sikre løsning; at gå på fra en AU-pc eller privat pc/tablet

Se desuden her guide til, hvordan man kommer på Zoom via Brightspace på rm-pc/ hvordan man opretter Zoommøder via Brightspace på rm-pc: Læs guide eller se bjælke nedenfor "Brightspace".

Forberedelse til uddannelsesdage: Deltagerne informeres via mail om evt. forberedelse til uddannelsesdagene. Information om forberedelse findes desuden i bjælken "Uddannelsesmateriale m.m." nedenfor.

Praktisk: Vær opmærksom på at vi benytter din RM-mail til at udsende information og materiale ang. UPL- funktionen og -uddannelsen. 

Baggrunden for UPL funktionen

Målet med 2020-studieordningen for den lægevidenskabelige uddannelse er, at de medicinstuderende kan agere professionelt i patientvaretagelsen og i samarbejdet med kollegaer, når de påbegynder den kliniske basisuddannelse. 

Det betyder konkret, at læringsmålene i den nye studieordning for de kliniske forløb ikke alene vil fokusere på viden, men i højere grad på færdigheder og kompetencer. Derfor er der i de kliniske forløb indført:

 • Løbende individuel feedback (formativ og summativ vurdering) via indførslen af kompetencekort.
 • Formative vurderinger (feedback) af de studerendes kliniske kompetencer.
 • Summative vurderinger, idet godkendelse er en indstillingsbetingelse til eksamen.

Hensigten med dette er at støtte studerende med særlige udfordringer og sikre kvalitet og progession i læreprocessen.

Den Uddannelsesansvarlige Prægraduate Lektor (UPL) har en central rolle i forhold til at sikre, at disse elementer i studieordningen gennemføres.

Funktionsbeskrivelse, rolle og mandat for UPL

Funktioner:
1) UPL har først og fremmest et særligt ansvar, for:

 • Systematisk feedback og vurdering på klinisk praksis ved brug af kompetencekort.
 • Løbende formativ vurdering (feedback) og summativ vurdering. Herunder godkendelse af klinikforløb.


2) Uddannelsesopgaven i forbindelse med klinikforløbene påhviler hele afdelingen, og det forventes, at alle personalegrupper deltager heri, men UPL-funktionen har en afgørende rolle for at løfte og koordinere denne opgave ved at medvirke til følgende funktioner: 

 • Organisering og kvalitetssikring af klinikforløb: F.eks. introduktionsplaner, arbejdsplaner, rotationsplaner, logistik, afdelingsspecifikke arbejdsgange og procedurer, færdighedstræning, så disse tilgodeser de studerendes læring.
 • Implementering af de aktiviteter, studerende skal kunne deltage i på afdelingen
 • Medvirke til at afdelingens personale har forståelse for det fælles ansvar for klinikforløbene: Inddragelse, vejledning, supervision, feedback m.m.
 • Bidrage til fortsat udvikling af afdelingens uddannelseskultur.
 • Indgå i opfølgning på evalueringer og kvalitetsindikatorer fra universitetet og bidrage til, at de bliver lavet og brugt proaktivt.
 • Deltage aktivt i UPL-netværk med andre UPL'er fra samme semester, hvor der videndeles, udvikles pædagogisk/didaktisk og mht. brugen af kompetencekort, feedbacktilgange og vurderingsmetoder i praksis.


Rolle og kontekst for UPL:

 • Afdelingsledelsen skal sikre, at UPL har de nødvendige rammer for gennemførelse af sin funktion,  under behørig hensyntagen til klinikkens behov og UPL-funktionens vekslende belastning i løbet af klinikperioden.
 • Den summative godkendelse af klinikopholdet, skal foretages af AU ansatte (kliniske professorer, kliniske lektorer og eksterne lektorer), men ikke nødvendigvis UPL. UPL har dog et særligt ansvar for at sikre, at det bliver gennemført i henhold til kompetencebog og studieordning.
 • Uhensigtsmæssige klinikforløb, f.eks. i forbindelse med kortere sygdomsperioder, kan håndteres af UPL. Hvis problemstillingen er af mere generel karakter, kan UPL efter dialog med lærestolsprofessor og kursusleder bringe den videre til viceinstitutlederen for uddannelse ved IKM.

Engelsk betegnelse for UPL:

Titlerne er differentieret således, at de passer både til en UPL, der er ekstern lektor eller klinisk lektor/professor:

 1. Pre-graduate clinical education officer (for those who are not qualified for an associate. professorship). Forkortelsen er PCEO
 2. Pre-graduate clinical education officer, associate professor (for those who are qualified). Forkortelsen er PCEO tilføjet associate professor.

Organisering og organisatorisk kontekst for UPL

Organisatorisk kontekst og samarbejdspartnere

Som UPL har du en vigtig funktion centralt placeret i krydsfeltet mellem den regionale og den universitære uddannelsesindsats.

På den regionale side vil du indgå i et tæt samspil med din afdelings uddannelsesorganisation (UAO og UKYL) såvel præ- som postgraduat, men også andre sundhedsprofessionelle grupper i afdelingen.

På den universitære side bliver din tilknytning Institut for Klinisk Medicin, som er ansvarlig for Kandidatuddannelsen i Medicin. Organiseringen er funderet ved viceinstitutlederen for uddannelse, som indgår i et tæt samarbejde med hhv. instituttets lærestolsprofessorer, akademiske koordinatorer, kursusledere samt studieleder og studienævn ved fakultetet (Health). 

UPL-netværk

Der er UPL semesternetværk, hvor UPL´erne på tværs af afdelinger, men i samme semester, samles om at udvikle rollen, praksisser og videndele med fokus på særligt logistik, organisering, kompetencekort, feedback og vurdering samt medicinsk pædagogik og kommunikation. Semesternetværket ledes af kursuslederen for det pågældende semester.

UPL Uddannelse/ kompetenceudvikling

IKM (Institut for Klinisk Medicin) og CED (Centre for Educational Development) har udarbejdet et introduktionsprogram (1,25 timer), som sikrer, at UPL kan varetage funktionen, særligt med hensyn til  brugen af kompetencekort og de tilhørende løbende vurderinger. 

Underviserne til vil være en kursusleder.

Som UPL får man tilsendt en kalenderinvitation til introduktionsprogrammet.

AU og RM har en ambition om, at samarbejdet mellem den præ- og postgraduate uddannelse styrkes, og at medicinsk uddannelse opleves som et karrierespor.

Læring og pædagogik

En vigtig del af rollen som UPL er at være en pædagogisk ressource på afdelingen. Det vægtes derfor også, at UPL'en har særlig interesse for og/eller erfaring med uddannelse, læring, pædagogik - herunder didaktik (undervisningsmetode).

Det vil sige, at UPL'en interesserer sig for og tilegner sig viden og kompetencer inden for:

 • Medicinsk pædagogik
 • Læringsteorier
 • Didaktiske tilgange
 • Arbejdspladslæring (læring i klinikken)
 • Særlig interesse/kompetence inden for feedback, kommunikation, kollegial supervision
 • Redskaber og ressourcer til at understøtte undervisnings- og læringsaktiviteter i klinikken (f.eks. digitale værktøjer)
 • God indsigt i "de syv lægeroller" og de tilhørende professionskompetencer, som bringes i spil i klinikken
 • Godt kendskab til medicinuddannelsen på AU. Ikke mindst studieordning, opbygning og læringsmål - læs om studieordning her
 • UPL'en bliver ekspert på kompetencekort og brugen af dem i klinikken


UPL'en har mulighed for med rollens fokus på pædagogik og læring selv dygtiggøre sig inden for pædagogik, læring og uddannelse. Herunder evt. forske i området og egen praksis heri. Dette kan således blive en del af den pågældende læges karriere og kompetenceprofil.

Pædagogiske ressourcer, UPL'en kan benytte sig af:

Læringsmål og kompetencekort (intro)

Læringsmål:

Læringsmålene kan findes i Studieordningen under hvert semester i kursuskataloget, ligesom man kan se den overordnede kompetenceprofil (viden, færdigheder og kompetencer) for kandidatuddannelsen først i Studieordningen. Endelig kan man se læringsmålene for det enkelte semester i semesterets kompetencebog.

Det anbefales, at UPL´en i forløbet (FØRST, MIDTVEJS og SIDST) aktivt henviser til og benytter læringsmål og vurderingskriterier fra kompetencebogen.

Der arbejdes med læringsmålene for at sikre overensstemmelsen og sammenhængen mellem: 1. læringsmål, 2. undervisning/læring, 3. feedback/vurdering. Såvel FØR, hvor man bør kende og reflektere over læringsmålene, UNDER vejs, hvor de bringes aktivt i spil, og de studerende får feedback på dem, samt EFTER (til slut), hvor den studerende vurderes summativt.

Læringsmålene fokuserer ikke alene på viden, men i højere grad på færdigheder og kompetencer, specielt relateret til lægerollerne.

Kompetencekort som værktøj til vurdering af opnåede kompetencer:

Der er fokuseret på tre generiske kliniske situationer, der optræder på tværs af lægefaglige specialer og semestre i kandidatuddannelsen. Hver klinisk situation repræsenterer en kompetence på et semester og vurderes ved hjælp af tilhørende kompetencekort.

De tre kompetencer er:

 1. Modtagelse af patient til indlæggelse eller ambulant forundersøgelse
 2. Kontrollere opfyldelsen af en medicinsk plan for en patient under indlæggelse eller i et ambulant forløb
 3. Varetage udskrivning/afslutning på ambulant forløb.

Kompetencekortene er samlet i "Kompetencebogen". Læs om denne under bjælken "Kompetencebog og Kompetencekort".

Videoer om kompetencekortene:

Der er primært som information til studenterne produceret to videoer om kompetencekortene. "Kompetencekort - hvorfor og hvordan?"  er en generel introduktion. "Kompetencekort 1-3" viser processen for hvert af kompetencekortene.  Videoerne er uploaded på Brightspace. Anbefal de studerende at se videoerne, f. eks. i velkomstbrev/introduktion til klinikforløbet.

Kompetencebog og kompetencekort (se kompetencekort og -bøger)

Kompetencebogen:

Kompetencebogen er en del af studieordning fra 2020. Kompetencebogens helt centrale indhold er kompetencekortene (for kompetence 1, 2 og 3) for alle semestre samt skemaer til godkendelse af klinikforløb. Ud over kompetencekort findes også læringsmål og vurderingskriterier i kompetencebogen. Calgary-Cambridge-Guide for den strukturerede læge-patientsamtale er en del af kompetencebogen. 

Kompetencekort:

Kompetencekortet er opbygget på samme måde og med samme overordnede indholdsmæssige elementer på alle semestre. 

Der kræves stigende kompleksitet hen over semestrene mht. færdigheder og kompetencer. Ud over progressionen i kompetencekortene, vil det enkelte semestres kompetencekort også være tilpasset til semesterets faglige indhold.

Herunder finder du kompetencekortene for hvert semester 1, 3, 4, 5 og 6. 

1. semester:

Kompetencekort: Formativ vurdering 1

Kompetencekort: Formativ vurdering 2 

Kompetencekort: Summativ vurdering  

3. semester:

Kompetencekort Formativ vurdering 1

Kompetencekort Formativ vurdering 2

Kompetencekort Summativ vurdering

4. semester:

Neuro

Neuro Kompetencekort Summativ vurdering

Psykiatri

Psykiatri Kompetencekort Formativ vurdering 1

Psykiatri Kompetencekort Formativ vurdering 2

Psykiatri Kompetencekort Summativ vurdering

5. semester:

Pædiatri Kompetencekort Formativ vurdering 1

Pædiatri Kompetencekort Formativ vurdering 2

Pædiatri Kompetencekort Summativ vurdering

Gyn Obs Kompetencekort Formativ vurdering 1

Gyn Obs Kompetencekort Formativ vurdering 2

Gyn Obs Kompetencekort Summativ vurdering

6. semester:

Kompetencekort Formativ vurdering 1

Kompetencekort Formativ vurdering 2

Kompetencekort Summativ vurdering

Kompetencebøger -  de samlede kompetencebøger kan findes under hvert semester på Brightspace.

Uddannelsesmateriale fra tidligere møder

Her kan du finde uddannelsesmateriale samt information om forberedelse til uddannelsesdagene:

Brightspace

Brightspace – AU´s Learning Management System:

Brightspace er AU´s Learning Management System (LMS). Et LMS er en digital læringsplatform til kursusadministration- og koordinering.  Brightspace kan også benyttes til e-learning, upload af videoer og kommunikation og aktiviteter i forbindelse med kurser, undervisning og læringsaktiviteter.

 På Brightspace findes information om det semester, du er UPL på, og som du derfor har adgang til, f.eks.:

- Deltagerlister (studerende)

- Kursusbeskrivelser, pensumlister, oversigt over klinikophold

- Kompetencebog og kompetencekort for eget semester

- Videoer om brug af kompetencebog/kompetencekort

- Ekstra materiale, videoer, streaming af forelæsninger, info om eksamen, meddelelser mv.

AU-ID og adgang til Brightspace:

Du skal bruge dit AU-id, når du logger på Brightspace. AU-ID kan se således ud: AU123456 (AU+ 4 til 7 cifre). Med et AU-ID, kan du komme på Brightspace. 

Brightspace log-on:

For at logge på BlackBoard skal du indtaste:

 1. Dit username (AU-ID)
 2. Dit password (samme som for mit.au.dk, som alle au-ansatte/oprettede i AU-systemet har)

Har du problemer med at komme på Brightspace eller spørgsmål skriv til Didde Kjær Vaaben, IKM, dkv@au.dk eller Lise Licht, IKM, liselicht@clin.au.dk.

Link til Brightspace: www.brightspace.au.dk

Vil du vide mere om Brightspace 

Quickguide til Brightspace - det mest basale

Yderligere information: https://educate.au.dk/it-i-undervisningen/tekniske-vejledninger/brightspace/

Onboarding / Ny UPL

Efter udpegning til UPL, vil man fra IKM modtage en velkomstmail med informationer og plan for introduktion, samt invitation til online introduktion (1,25 timers varighed). 

UPL videoer (UPL'ens arbejde i klinikken)

UPL videoer  - UPL'ens arbejde i klinikken:

Her kan du finde link til vores UPL-videoer, der også ligger på UPL-youtube-kanalen:

https://www.youtube.com/channel/UC_vQ8UVlxbTh2PzevK3dUoQ?view_as=subscriber

Formålet med UPL-videoerne er videndeling og inspiration til andre UPL´er og kliniske undervisere. 

Videoerne er produceret med UPL´er i samarbejde med CED (Center for Educational Development), AU:

Øvrig information / Kontakt

Aftalegrundlag:

Aftale mellem AU og RM om refusion for klinisk undervisning af studerende

Tillægspapir - rammer for UPL-funktionen

Kontaktpersoner ved IKM:

Didde Kjær Vaaben, Studiesekretær, IKM: Praktisk vedr. til-/afmelding, lister, programmer mv. Didde Kjær Vaaben guider videre til relevante personer, hvis der er særlige spørgsmål eller problematikker.

Jesper Stentoft jesper.stentoft@clin.au.dk er ansvarlig for UPL-årshjul og dermed workshops og arrangementer.

Liste over alle UPL´ere

Kursusledere på kandidatuddannelsen i medicin og tovholdere for UPL-processen:

Viceinstitutleder for uddannelse

Niels Uldbjerg

uldbjerg@clin.au.dk

Klinik og Sygdomslære I / 1. sem. Jesper Stentoft jesper.stentoft@clin.au.dk
Sygdomslære II / 2. sem Anders Bonde Jensen andjense@rm.dk
Klinik II / 3. sem. Jens Refsgaard

jens.refsgaard@viborg.rm.dk

Hoved og Nervesystem, Psykiatri / 4. sem. Kristina B. Svendsen krissven@rm.dk
Gyn.-Obs. and Paed. / 5. sem. Konstantinos Kamperis

konskamp@rm.dk

Klinik og Sygdomslære III / 6. sem. Torben Bæk Hansen torbehns@rm.dk

Studieordning og kursusbeskrivelser

Studieordning:

Her finder du studieordningen for kandidatuddannelsen i Medicin, AU 2020.

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Medicin 2020

Følg denne  trinvise vejledning for at komme fra den generelle studieordningen til dit semesters specifikke kursusbeskrivelse (incl. klinikforløb) i AU´s kursuskatalog. Og vær opmærksom på, at det kræver en lille ulogisk detalje, at komme frem til dit semester!

1: Klik på linket, hvorved du kommer frem til studieordningen

2: Find dit semester (klinikforløb) i studiediagrammet (et stykke nede i studieordningen). Klik på semesteret i studiediagrammet, og du kommer frem til AU’s kursuskatalog

3: Vælg periode (f.eks. Forårssemester 2022).

Visninger
Intro til Kompetencebogen - Indhold og Underskrifter