Håndbog for kliniske og eksterne lektorer

Denne håndbog henvender sig til dig, der er ansat som klinisk eller ekstern lektor ved Institut for Klinisk Medicin (IKM). I håndbogen fremgår al den relevante information, som du har brug for, for at kunne udfolde din rolle som underviser bedst muligt. Kort sagt vil du finde information fra overordnede uddannelsesmæssige rammer og helt ned til detaljerede informationer som f.eks. holdsætning, ansættelsesforhold mm.

Håndbogen er bygget op omkring nedenstående overskrifter. Du kan derfor enten læse håndbogen i sin helhed eller blot klikke på en relevant overskrift nedenfor, som vil føre dig frem til de relevante informationer. Vi vil dog klart anbefale at du, som minimum læser det første afsnit Organisation og kontekst for kliniske og eksterne lektorer, da det give en god overordnet introduktion til og forståelse af, hvad det vil sige at være ansat ved IKM som klinisk eller ekstern lektor.

Skulle den situation opstå, at du må lede forgæves i håndbogen efter et spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os, så vi kan få svaret dig og samtidig få håndbogen opdateret til glæde for dine kollegaer.

Organisation og kontekst for kliniske og eksterne lektorer

Langt størstedelen af IKM’s eksterne og kliniske lektorer er ansat til at varetage undervisning på kandidatdelen af medicinuddannelsen (lægevidenskab) og er koblet op på en lægeansættelse ved en af de hospitalsafdelinger i Region Midtjylland, der indgår i den kliniske studenterundervisning, som dels sker i form af klinikforløb og dels i form af teoretisk undervisning i Aarhus.

IKM har det overordnede ansvar for kandidatuddannelsen i medicin og de seks semestre, der indgår på kandidatdelen. For hvert af semestrene er der ansat en kursusleder, og hertil er der ansat en kursusleder for hhv. forsknings- og klinikforløbet på det individuelle forløb.

Kursuslederne refererer til viceinstitutleder for uddannelse og har det overordnede ansvar for det faglige indhold i tæt samarbejde med lærestolsprofessorerne for de lægelige specialer, der indgår på medicinuddannelsen samt studielederen.

Kursusledere på kandidatuddannelsen i medicin:

Viceinstitutleder for uddannelse

Inflammation/1. sem.

Abdomen/2. sem.

Hjerte-lunge-kar/3. sem.

Hoved-neuro-psyk/4. sem.

Gyn.-Obs. and Paed./5. sem.

Akut-Kronisk/6. sem.

Klinikforløbet (individuelt forløb)

Forskningsforløb (individuelt forløb)

Niels Uldbjerg

Jesper Stentoft

Anders Bonde Jensen

Henning Mølgaard

Kristina B. Svendsen

Ulla Breth Knudsen

Torben Bæk Hansen

Kristina B. Svendsen

Nanna Brix Finnerup

uldbjerg@clin.au.dk

jespsten@rm.dk

andjense@rm.dk

hennmoel@rm.dk

krissven@rm.dk

ullaknud@rm.dk

torbehns@rm.dk

krissven@rm.dk

finnerup@clin.au.dk

Du er velkommen til at kontakte kursuslederne, som er behjælpelige ved undervisningsrelaterede spørgsmål som f.eks. undervisningstilrettelæggelse, udvikling af undervisning, evaluering af undervisningen mm. Men også hvis der er forhold, der måske ikke kører helt optimalt, idet kursuslederne så har ansvar for, at få fundet en løsning.

Den overordnede opbygning af kandidatdelen af medicinuddannelsen

medicinstudiets hjemmeside (klik på +’et ud for Uddannelsens opbygning) fremgår de enkelte elementer på uddannelsen med aktive link til kursusbeskrivelser for elementerne. F.eks. kan man klikke på Inflammation og komme frem til kursusbeskrivelsen, hvoraf den overordnede beskrivelse af kurset fremgår, herunder læringsmål, pensum, undervisningsformer mm.

Mere detaljeret information om kandidatsemestrene

studieportalen fremgår detaljerede oplysninger over, hvordan semestrene er bygget op, herunder rotationsskemaer og angivelse af kliniksteder med tidspunkter for klinik.

Klinikundervisning på hospitalsafdelingerne

På kandidatuddannelsen i medicin indgår i omegnen af 70 hospitalsafdelinger fordelt på regionshospitalerne og Aarhus Universitetshospital, som alle indgår og bidrager til den kliniske studenterundervisning. For at sikre en så høj kvalitet i undervisningen som muligt er det en forudsætning at der er balance mellem rammerne for undervisningen (klinikfordelingerne) og indholdet i undervisningen (Idékataloget og Ambulant Fokus), som uddybes nedenfor.

Antal medicinstuderende på klinikforløb

Kursuslederne er ansvarlige for at sikre, at der er et tilstrækkeligt antal klinikpladser for hvert af semestrene. På kursusledernes foranledning udarbejdes derfor klinikfordelinger, som udtrykker den maksimale ramme af studerende, der kan modtages på de enkelte hospitalsafdelinger. Denne ramme godkendes af Human First (samarbejdsforum for forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem VIA University College, Region Midtjylland og Aarhus Universitet).

Klinikfordelingerne er ikke udtryk for det reelle antal studerende, hvis antal er påvirkeligt alt efter effekter af fremdriftsreform, forskningsår osv. Der kan altså sagtens være færre studerende visse semestre og andre semestre så mange, at kapaciteten udnyttes fuldt ud. Den endelige fordeling af de studerende sker via holdsætningen, der foretages af HE Studier i samarbejde med kursuslederne i hhv. maj (for efterårssemestret) og i november (for forårssemestret).

Idékataloget: Anbefalinger og idéer til et vellykket klinikforløb

IKM har udviklet det meget anvendelige redskab, Idékataloget, som er særligt relevant for dig som ekstern eller klinisk lektor.

Idékataloget består af to dele, hhv. anbefalinger og idéer til undervisningstilrettelæggelse og er udviklet som en hjælp/inspiration til hospitalsafdelinger og underviser for at sikre et godt klinikforløb. Idékataloget er tænkt som et dynamisk redskab, hvor der løbende kan tilføjes nye beskrivelser af undervisningstilrettelæggelse. 

Ambulant Fokus

IKM har i 2017/18 været på en besøgsrunde hos de kliniske og eksterne lektorer på AUH og regionshospitalerne under fællestemaet ”Ambulant fokus”. Ambulant Fokus lægger op til udvikling af en brugbar model for, hvordan studenterne organisatorisk og pædagogisk kan inddrages mere i blandt andet ambulatorierne i en tid, hvor sygehusbehandling bliver stadig mere ambulant. Du kan finde konkret inspiration om tankerne bag Ambulant Fokus – herunder følge med i opfølgende initiativer – på denne side: Ambulant fokus.

Evaluering

Den skriftlige evaluering suppleres regelmæssigt med en mundtlig evaluering på institutniveau, hvor institutleder og kursusleder drøfter enkeltelementer med de studerende og giver en skriftlig tilbagemelding til studienævnet.

Der gennemføres en skriftlig kursusevaluering på fakultetsniveau, hvor man ’tager temperaturen’ på de enkelte semestre og parametre af betydning for fakultetets strategi og kvalitetsmål. Den skriftlige evaluering for kandidatuddannelsen er tilgængelig via Studieportalen.

Den skriftlige evaluering suppleres regelmæssigt med en mundtlig evaluering på institutniveau, hvor institutleder og kursusleder drøfter enkeltelementer med de studerende og giver en skriftlig tilbagemelding til studienævnet.

Undervisningsplatforme/EDU-IT/Brightspace

Brightspace

Brightspace er et online kursushåndterings- og e-læringssystem. Brightspace kan bruges til formidling af information omkring kurser og kursusmateriale, samt som forum for online læring og studenteraktiviteter. 
Som underviser kan du demt dele kursusmateriale med dine studerende både før og efter undervisningen. Brigthspace gør det nemt at inddel de studerende i grupper, og give dem forskellige samarbejdsværktøjer. Du kan som underviser nemt tilgå deres arbejde og give dem feedback, samt oprette forskellige tests, surveys og opgaver til de studerende. 

Information vedr. brugeroprettelse og support – klik her.

EDU-IT

Med kursuslederne og lærestolsprofessorerne som udførende led sker der en løbende udvikling og indførelse af EDU-IT i undervisningen. Ofte på foranledning af fakultetet og IKM og i parløb med fakultetets pædagogiske enhed CESU (Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser). Sidstnævnte udbyder løbende relevante kurser i EDU-IT for bl.a. kliniske og eksterne lektorer. Kurser som man kan se nærmere på og tilmelde sig under CESU’s kursusside

Undervisningshonorering

Som udgangspunkt sætter aftalen mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland om refusion for varetagelse af klinisk studenterundervisning rammerne for honorering af de uddannelser og kurser, der hører under IKM.

På de hospitalsafdelinger, hvor der foregår undervisning, er en del af undervisningen af teoretisk karakter. Hertil forventes det, at de enkelte undervisere må bruge tid på at forberede sig, ligesom det forventes, at underviserne til denne del af undervisningen er de mest erfarne. På baggrund af antallet af teoretiske undervisningstimer, som varetages af hver hospitalsafdeling udløses således et antal kliniske eller eksterne lektorater – kaldet lektornormeringen. De kliniske og eksterne lektorater er finansieret af IKM og kan altså betegnes som honorering for forberedelse af de teoretiske undervisningstimer samt for varetagelse af andre universitære opgaver, f.eks. undervisningsudvikling.

For en mere uddybende beskrivelse har IKM udarbejdet en samlet side, med angivelse af hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med honorering af undervisning – klik her

Ansættelsesforhold

En stilling som ekstern eller klinisk lektor er honorarlønnede deltidsstillinger ved siden af anden hovedansættelse som læge, og hver der som klinisk lektor specifikt er krav om at man er speciallæge.

For uddybende information henvises til IKM’s side om ansættelsesprocedurer, hvor relevant information om de to stillingstyper er samlet – klik her.

Adgang til mail, PURE mv.

Mail

Som ekstern eller klinisk lektor har du adgang til en clin-mailadresse, som du skal tjekke med jævne mellemrum. Bl.a. vil du her modtage relevant information fra IKM og AU, f.eks. nyhedsbrev fra institutlederen, informationer om aktuelle midler, der kan søges til forbedring af undervisningen, interessante arrangementer mm.

Du har mulighed for at indstille din clin-mail, så den automatisk videresender mails til din RM-mail. Se AU-IT's vejledning.

Adgang til din clin-mail sker som følge af din oprettelse i AU's medarbejderstamkort, hvilket sker når du ansættes.

Du kan tilgå dine ansættelsesoplysninger via mit.au.dk. Hvis du konstaterer at noget ikke står angivet korrekt, og du ikke selv kan tilrette det, skal du kontakte din persondataredaktør, som typisk er en af afdelingens sekretærer.

Mailboksen kan åbnes enten via opsætning i Outlook eller via webmail (mail.au.dk).

AU IT har lavet en række retningslinjer og gode råd til brug af mail og kalender (klik her). Du kan bl.a. finde vejledninger til Outlook, webmail og mailopsætning på mobil.

Du har desuden mulighed for at indstille din clin-mail, så den automatisk videresender mails til din RM-mail. Se AU-IT's vejledning.

PURE

I PURE har du mulighed for at lave personlige sider med dit eget tilpassede CV.

PURE anvendes også til registrering af publikationer. Når du tilknyttes som forfatter/medforfatter, vil en publikation blive vist i din personlige PURE-profil. For at anvende PURE, skal du være korrekt oprettet i AU's medarbejderstamkort. Du logger ind på samme vis som når du tilgår mit.au.dk.