Ambulant fokus

Baggrund

Institut for Klinisk Medicin, med kursuslederne fra kandidatsemestrene på medicinstudiet ved Aarhus Universitet som initiativtagere, tog i 2017 initiativ til fællestemaet ”Ambulant fokus” med det formål at forny og udvikle den kliniske studenterundervisning. Ambulant fokus er en ny pædagogisk tilgang til klinikundervisningen, der tager højde for at sygehusbehandling bliver stadig mere ambulant. Samtidig giver Ambulant fokus en opskrift på hvordan kvaliteten af undervisningen kan højnes på de enkelte hospitalsafdelinger ud fra lokale forhold med tanke på hvordan studenterne organisatorisk og pædagogisk kan inddrages mere i blandt andet ambulatorierne.

Workshops

Dette udmøntede sig i efteråret og vinteren 2017 i en besøgsrunde på AUH og regionshospitalerne, hvor kursusleder Jesper Stentoft introducerede til Ambulant fokus efterfulgt af workshops for de kliniske undervisere (lektorer og professorer). Afdelingerne brugte workshoppen til at udvikle en brugbar model for, hvordan studenterne organisatorisk og pædagogisk kan inddrages mere i blandt andet ambulatorierne.

Erfaringerne fra besøgene var meget positive. Dels var der et tydeligt engagement fra undervisernes side i at være med til at udvikle undervisningen og dels blev de præsenterede idéer vel modtaget. Ikke mindst var der er en stor vilje til at finde det egnede potentiale på egen afdeling. Det er netop en af hovedtankerne bag Ambulant fokus, at præsentere en række idéer til, hvordan man kan omlægge klinikundervisningen på sin afdeling, men at lokale forhold på afdelingen har betydning for hvordan undervisningen kan organiseres.

Udbytte af workshops

På de enkelte workshops var der flere interessante drøftelser om hvordan Ambulant fokus kunne realiseres til praksis og ikke mindst, hvilke perspektiver underviserne så i initiativet. Herunder kan du se et par citater, der viser hvilke tanker underviserne gav udtryk for:

”Ambulant fokus udnytter den ressource det er, at de studerende har al mulig tid i verden, når de er i klinik. De skal ikke producere, men sætte sig ind i en problemstilling (de er på afdelingen hele tiden alligevel)."

 ”De studerende får i højere grad mulighed for at føle sig inddraget i afdelingens arbejde, herunder også at kunne give sin vurdering til kende i relevante situationer.”

”Ambulant fokus muliggør at studenterundervisningen bliver bredt funderet på hele afdelingen (også tværfagligt) og at undervisning dermed ikke nødvendigvis behøver at være afhængig af lektorerne alene.”

Der er rig mulighed for at identificere egnede læringssituationer i konsultationen i et ambulatorium, hvis de adskilles i enkelte elementer.”

”Der er mulighed for at udnytte de tilfælde, hvor man kender patientbaggrundene på forhånd.”

”Ambulant fokus åbner op for en mere tværfaglig tilgang i læringen end man hidtil har haft praksis med, f.eks. brug af andre faggrupper i undervisningen, men også muligheden for at undervise i f.eks. kommunikation mm.”

”Ambulant fokus giver mulighed for anvendelse af nye undervisningsformer, f.eks. videocases eller lignende.”

Lær mere

Her finder du relevant information om Ambulant fokus, både den indledende præsentationen v. Jesper Stentoft, diverse relevante bilag som cases, drejebog for igangsætning af Ambulant fokus mm. som blev anvendt på de enkelte workshops. Endelig kan du se en video med sammendrag fra besøget på AUH.

PowerPoint-præsentation til download.

PowerPoint-præsentationen med indtaling fra Jesper Stentofts fremlæggelse.

Inspiration til dig, som vil i gang med Ambulant fokus:

Ambulant fokus i fremtiden

Fordelene ved Ambulant fokus er mange, og som det fremgår ovenfor er tankerne bag initiativet blevet taget godt imod på hospitalsafdelingerne. Det står dog også klart, at hvis ideerne skal helt ind i afdelingernes fysiologi, vil det kræve at der vedvarende rettes fokus mod fortsat at udvikle undervisningen.

Institut for Klinisk Medicin har derfor sat sig for at gennemføre en version 2 af Ambulant fokus. Dette sker i efteråret 2018 til en seance i Aarhus for alle undervisere på tværs af hospitalerne. Her præsenteres konkrete eksempler fra afdelinger, der har haft gavn af ideerne i Ambulant fokus for derudfra fælles at drøfte, hvordan undervisningen fortsat kan udvikles – også set i lyset af den kommende studiereform.