Forskningsstøtte og kvalitetssikring

Forskningsunderstøttende midler

Tildeling af forskningsunderstøttende midler (tidligere annuum) sker til afdelingerne, og er således ikke personlige midler (se instituttets retningslinjer). 


Forskningsstøtte

Forskningsstøtteenheden yder rådgivning og assistance i forbindelse med ansøgninger, budgetter, projektadministration og udarbejdelse af strategier.

Forskningsstøtteenheden er opdelt i flere teams. Hvert team har tilknyttet et antal medarbejdere, som kan kontaktes afhængigt af dine spørgsmål.

Idéliste til budgetter

 • Apparatur og udstyr (indhent tilbud)
 • IT udstyr (computer, skærm, softwarelicens, m.m.) 
 • Driftsomkostninger (kanyler, pipetter, handsker, m.v.)
 • Opstartsgebyrer og gebyrer for anmeldelse til myndigheder
 • Rejse-/præsentationsudgifter (postere, registrering, transport, hotel)
 • Kursusaktivitet
 • Publikationsudgifter
 • Forsøgspersoner (forplejning, transport, ulempegodtgørelse)
 • Patientrelaterede udgifter (forplejning)
 • Udgifter til blodprøvetagning, laboratorieanalyser og skanninger
 • TAP-løn til bioanalytiker, sekretær, statistiker eller andre (husk pension og feriepenge)
 • VIP-løn til ph.d.-stud., post.doc eller andre (husk pension og feriepenge)
 • Udgifter til indskrivning, afhandling og forsvar
 • Overhead

ReAp - registrering af forskningsansøgninger

ReAp er et system til registrering af og opfølgning på forskningsansøgninger. Når der bliver afsendt en forskningsansøgning, skal denne indtastes i ReAp, og ved svar skal ansøgningen registreres som bevilget eller afvist.  

Forskningsformidling/presse

Skal du offentliggøre et forskningsresultat, bekendtgøre modtagelse af en bevilling eller lignende, kan du kontakte instituttets kommunikationspartner ved Health Kommunikation, Jakob Binderup Christensen.


Kontraktforhold

Ved AU Forskning og Eksterne Relationer - Erhvervssamarbejde og Teknologioverførsel (TTO) kan du finde juridisk hjælp og vejledning til at sikre at kontrakter og samarbejdsaftaler udformes og indgås i overensstemmelse med gældende regler.

Specifikt for IKM

Vær opmærksom på, at Institut for Klinisk Medicin har en særlig arbejdsgang i forhold til samarbejdsaftaler.


Good Clinical Practice

Good Clinical Practice (GCP) er en international anerkendt kvalitetsstandard for kliniske lægemiddel forsøg med mennesker. GCP-enhedens formål er, at yde vejledning og monitorering til offentligt ansatte forskere i forbindelse med igangsætning og gennemførelse af lægemiddelforsøg og forsøg med medicinsk udstyr, så disse udføres i overensstemmelse med GCP-reglerne.

Good Clinical Practice (GCP) er en international anerkendt kvalitetsstandard for kliniske lægemiddel forsøg med mennesker.

GCP-enhedens formål er, at yde vejledning og monitorering til offentligt ansatte forskere i forbindelse med igangsætning og gennemførelse af lægemiddelforsøg og forsøg med medicinsk udstyr, så disse udføres i overensstemmelse med GCP-reglerne.