Specialespecifik PKL ansat efter 01.01.2016

Funktionsbeskrivelse for specialespecifikke postgraduate kliniske lektorer i Videreuddannelsesregion Nord

Den postgraduate Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF) i den lægelige videreuddannelse består i dag af et professorat / lektorat i postgraduat medicinsk pædagogik ved Aarhus Universitet (AU) og et korps af ca. 50 postgraduate kliniske lektorer (PKL). Udover de specialespecifikke PKL’er, varetages tværgående opgaver af PKL’er for Klinisk Basisuddannelse og Klinik Akut, samt PKL’er for specifikke udviklingsopgaver. For disse er udformet separat funktionsbeskrivelse.

PUF er indtil videre forankret i Institut for Klinisk Medicin, Health, Aarhus Universitet.

PUF har overordnet rådgivende, koordinerende og udviklende funktion i forhold til at sikre og udvikle kvaliteten i den lægelige videreuddannelse. Både Aalborg Universitet og Aarhus Universitet bidrager med forskningsbaseret lægefaglig viden og viden om pædagogisk udviklende aktiviteter, læringsmetoder, kompetencevurdering mm.

En stor del af opgaverne for PUF omhandler de organisatoriske/rådgivende funktioner i forhold til koordinering, planlægning og gennemførelse af de lægelige videreuddannelsesforløb. Her er PUF organisatorisk tilknyttet Videreuddannelsesregion Nord - og herigennem tilknyttet Region Nordjylland og Region Midtjylland. Region Nordjylland og Region Midtjylland er de operationelle enheder i forbindelse med den lægelige videreuddannelse, hvor ledelsessystemet har det overordnede ansvar for den lægelige videreuddannelse.

PUF samarbejder på tværs af videreuddannelsesregionen og medvirker til at bevare og sikre sammenhængskraften i Videreuddannelsesregion Nord.

Overordnede opgaver 

Den postgraduate kliniske lektor fordeler sit opgavefelt mellem undervisning og formidling, ledelsesmæssige, rådgivende og administrative opgaver samt forskning og udvikling.

Det postgraduate kliniske lektor er leder af den pædagogiske udvikling i den lægelige videreuddannelse i specialet, og samarbejder med relevante aktører om løbende udvikling af kvaliteten i den lægelige videreuddannelse, 

Den postgraduate kliniske lektor:

 • har overordnet rådgivende, koordinerende og udviklende funktion i forhold til at sikre og udvikle kvaliteten i den lægelige videreuddannelse inden for vedkommendes speciale    
 • forventes at holde sig bredt orienteret om udviklingen i eget speciale og om forholdene på specialets uddannelsessteder i videreuddannelsesregionen, herunder at besøge de uddannelsesgivende afdelinger    
 • forventes at holde sig orienteret om overordnede tendenser og udvikling i den medicinske pædagogik    
 • forventes at indgå aktivt i drøftelser om lægelig videreuddannelse i relevante fora, herunder deltage i og bidrage til udvalgsarbejde under Der Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV) samt efter behov repræsentere DRRLV    
 • skal skabe dialog og sikre informationsudveksling mellem interessenterne i den lægelige videreuddannelse regionalt og nationalt    
 • skal rådgive DRRLV i spørgsmål af lægefaglig karakter om uddannelsesmæssige aspekter inden for specialet (eksempelvis vurdering af uddannelsesafdelinger, opfølgning på inspektorrapporter, individuelle uddannelsesforløb, meritvurderinger mv.).    

Opgaver i forhold til koordinering af uddannelsesforløb

Den postgraduate kliniske lektor:

 • har indstillingsret til DRRLV i forhold til godkendelse af uddannelsessteder, uddannelsesforløb og uddannelsesprogrammer samt forskningstræning i specialet. Lektoren skal derfor sikre, at der til stadighed er opdaterede uddannelsesprogrammer og at indstillinger til uddannelsesforløb og forskningstræning i specialet er opdaterede. Lektoren skal bistå afdelingerne i udarbejdelse af input til fx uddannelsesprogrammer
 • skal følge op på kvaliteten af den lægelige videreuddannelse (fx yngre lægers evaluering af uddannelsesstedet i bl.a. evaluer.dk, inspektorrapporter mv.)
 • skal yde rådgivning til afdelinger, hvor DRRLV peger på behov for udarbejdelse af handlingsplaner til forbedring af uddannelsesmulighederne

Opgaver i forhold til uddannelsesgivere og uddannelseslæger

Den postgraduate kliniske lektor:

 • er formand for det specialespecifikke uddannelsesudvalg jf. Kommissorium for specialespecifikke uddannelsesudvalg i Videreuddannelsesregion nord
 • skal sikre, at uddannelsesgiverne i eget speciale har eller erhverver fornødne kvalifikationer (fx via uddannelsesudvalget eller gennem undervisning)
 • skal bidrage med karriererådgivning (fx om kommende uddannelsesforløb, kombinationsforløb, udlandsophold og meritansøgninger)
 • skal yde hjælp til håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb i dialog med uddannelsesgivende afdeling, uddannelsesansvarlig overlæge, uddannelseslægen, uddannelseskoordinerende overlæge og Videreuddannelsessekretariatet (VUS)

Akademiske opgaver

Den postgraduate kliniske lektor:

 • skal medvirke til formidling, implementering og udvikling af medicinsk pædagogiske metoder (fx via det specialespecifikke uddannelsesudvalg, ved at undervise på kurser for vejledere, UAO m fl)
 • skal medvirke til forskning og udvikling inden for postgraduat lægelig videreuddannelse
 • skal støtte lokale uddannelsesaktiviteter og medvirke til, at erfaringer, indhentet fra afholdte uddannelsesaktiviteter, videreformidles og omsættes i praksis 

Kvalifikationskrav

Den postgraduate kliniske lektor:

 • er speciallæge i Videreuddannelsesregion Nord
 • er lektorkvalificeret efter Aarhus Universitets retningslinjer
 • forventes at have, eller inden for de første år at erhverve sig, nødvendig formel uddannelse indenfor medicinsk pædagogik og ledelse af medicinsk uddannelse svarende til 10 ECTS point
  (Pointgivende er f eks vejlederkurser (1 ECTS), kursus for uddannelsesansvarlig overlæge i Videreuddannelsesregion Nord (4 ECTS), pædagogiske kurser, lederkurser mm)       
 • har erfaring med ledelse og administration af lægelig videreuddannelse (fx uddannelseskoordinerende overlæge (UKO), uddannelsesansvarlig overlæge (UAO), uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL), inspektor, mv)
 • har erfaring med udvikling af kurser (fx kursusleder, udvikling af workshop, underviser)
 • kan agere i det politisk/administrative system
 • kan afbalancere mange forskellige hensyn
 • kan skabe fremdrift og udvikling

Erfaring med forskning / udvikling i lægelig videreuddannelse vil være en fordel.

Ansættelsesforhold

Lektorerne refererer til den postgraduate kliniske professor / ledende lektor på Institut for Klinisk Medicin, Health, Aarhus Universitet og til sekretariatschefen i Videreuddannelsesregion Nord.

De kliniske lektorer ansættes for en femårig periode med mulighed for genansættelse efter gældende regler (eksterne lektorer, videnskabeligt personale og tidsbegrænset ansættelse). Lektorerne aflønnes svarende til aftale af 29. november 2012 mellem Styrelsen for Universiteter og Internationalisering og Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger. Efter aftale med Health, Aarhus Universitet, konverteres den undervisningsforpligtelse, som er knyttet til et lektorat, til en forpligtelse til formidling om lægelig videreuddannelse til afdelinger, praksis, UAO, tutorer m.fl.

Lektorens afdeling/praksis kompenseres med et beløb, der afhænger af antallet af uddannelseslæger i specialet.