PKL i simulation og færdigshedstræning

Funktionsbeskrivelse for tværgående postgraduate kliniske lektorer i simulation og færdighedstræning i Videreuddannelsesregion Nord

Den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF) i den lægelige videreuddannelse består af ca. 50 postgraduate kliniske lektorer (PKL'er). Der er specialespecifikke PKL’er for hvert speciale og tværgående PKL’er, der varetager specifikke udviklingsopgaver. PUF ledes af den ledende lektor i postgraduat lægelig kompetenceudvikling ved Aarhus Universitet (AU) og sekretariatschefen for Videreuddannelsessekretariatet i Videreuddannelsesregion Nord (VUS).

PUF har overordnet rådgivende, koordinerende og udviklende funktion i forhold til at sikre og udvikle kvaliteten i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord. Både Aalborg Universitet og Aarhus Universitet bidrager med forskningsbaseret lægefaglig viden og viden om pædagogisk udviklende aktiviteter, læringsmetoder, kompetencevurdering mm.

En stor del af opgaverne for PUF omhandler de organisatoriske/rådgivende funktioner i forhold til koordinering, planlægning og gennemførelse af de lægelige videreuddannelsesforløb. Her er PUF organisatorisk tilknyttet Videreuddannelsesregion Nord - og herigennem tilknyttet Region Nordjylland og Region Midtjylland. Region Nordjylland og Region Midtjylland er de operationelle enheder i forbindelse med den lægelige videreuddannelse, hvor ledelsessystemet har det overordnede ansvar for den lægelige videreuddannelse.

PUF samarbejder på tværs af videreuddannelsesregionen og medvirker til at bevare og sikre sammenhængskraften i Videreuddannelsesregion Nord.

Overordnede opgaver

Den postgraduate kliniske lektor fordeler sit opgavefelt mellem undervisning og formidling, ledelsesmæssige, rådgivende og administrative opgaver samt forskning og udvikling.

Lektorens opgaver omfatter formidling af viden om/bistand ved anvendelsen af evidensbaserede metoder inden for området ”simulation og færdighedstræning i den lægelige videreuddannelse”.

Emneområderne omfatter eksempelvis:

 • Metoder inden for simulation og færdighedstræning
 • Målrettet anvendelse af simulation og færdighedstræning
 • Sammenhæng mellem viden og færdigheder erhvervet i laboratorium og klinisk praksis (transfer). Lektoren samarbejder med etablerede færdighedslaboratorier og simulationsenheder

Videreuddannelsesregion Nord samt øvrige relevante aktører om løbende udvikling af kvaliteten i den lægelige videreuddannelse med særligt fokus på anvendelsen af simulation og færdighedstræning. 

Den postgraduate kliniske lektor:

 • har overordnet rådgivende, koordinerende og udviklende funktion i forhold til at sikre og udvikle kvaliteten inden for simulation og færdighedstræning i den lægelige videreuddannelse
 • forventes at holde sig bredt orienteret om udviklingen inden for simulation og færdighedstræning og om forholdene på uddannelsessteder i videreuddannelsesregionen, der anvender simulation og færdighedstræning, herunder at besøge uddannelsesstederne og regionernes simulations- og færdighedstræningsfaciliteter
 • forventes at holde sig orienteret om overordnede tendenser og udvikling i den medicinske pædagogik
 • forventes at indgå aktivt i drøftelser om lægelig videreuddannelse i relevante fora, herunder deltage i og bidrage til udvalgsarbejde under Der Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV) samt efter behov repræsentere DRRLV 
 • skal skabe dialog og sikre informationsudveksling mellem interessenterne i den lægelige videreuddannelse regionalt og nationalt 
 • skal rådgive DRRLV i spørgsmål af lægefaglig karakter om uddannelsesmæssige aspekter inden for anvendelsen af simulation og færdighedstræning i den lægelige videreuddannelse 

Opgaver i forhold til koordinering af uddannelsesforløb

Den postgraduate kliniske lektor:

 • skal følge op på kvaliteten af simulation og færdighedstræning i den lægelige videreuddannelse (fx yngre lægers evaluering af træningen, inspektorrapporter mv.)
 • skal yde rådgivning til simulationsenheder og færdighedslaboratorier samt afdelinger, hvor DRRLV peger på behov for udarbejdelse af handlingsplaner til forbedring af uddannelsesmulighederne

Opgaver i forhold til uddannelsesgivere og uddannelseslæger

Den postgraduate kliniske lektor:

 • skal sikre, at uddannelsesgiverne i færdighedslaboratorier og simulationsenheder i Videreuddannelsesregion Nord har eller erhverver fornødne kvalifikationer (fx gennem undervisning) Akademiske opgaver Den postgraduate kliniske lektor:
 • skal medvirke til formidling, implementering og udvikling af medicinsk pædagogiske metoder (fx ved at undervise på kurser for vejledere, UAO m fl)
 • skal medvirke til forskning og udvikling inden for postgraduat lægelig videreuddannelse
 • skal støtte lokale uddannelsesaktiviteter og medvirke til, at erfaringer, indhentet fra afholdte uddannelsesaktiviteter, videreformidles og omsættes i praksis 

Kvalifikationskrav

Den postgraduate kliniske lektor:

 • er speciallæge i Videreuddannelsesregion Nord
 • er lektorkvalificeret efter Aarhus Universitets retningslinjer • forventes at have, eller inden for de første år at erhverve sig, nødvendig formel uddannelse indenfor medicinsk pædagogik og ledelse af medicinsk uddannelse svarende til 10 ECTS point (Pointgivende er f.eks. vejlederkurser (1 ECTS), kursus for uddannelsesansvarlig overlæge i Videreuddannelsesregion Nord (4 ECTS), pædagogiske kurser, lederkurser mm)
 • har erfaring med ledelse og administration af lægelig videreuddannelse (fx uddannelseskoordinerende overlæge (UKO), uddannelsesansvarlig overlæge (UAO), uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL), inspektor, mv)
 • har erfaring med udvikling af kurser (fx kursusleder, udvikling af workshop, underviser) • kan agere i det politisk/administrative system
 • kan afbalancere mange forskellige hensyn
 • kan skabe fremdrift og udvikling 

Forudsætning for ansættelsen er dokumenteret eller konkret planlagt forskningsaktivitet inden for simulation og færdighedstræning.

Ansættelsesforhold

PKL’erne er indtil videre ansat ved Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Health, Aarhus Universitet. Lektorerne refererer til den ledende lektor på Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU), Health, Aarhus Universitet og til sekretariatschefen i Videreuddannelsesregion Nord. De kliniske lektorer ansættes for en treårig periode. Lektorerne aflønnes svarende til aftale af 29. november 2012 mellem Styrelsen for Universiteter og Internationalisering og Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger. Efter aftale med Health, Aarhus Universitet, konverteres den undervisningsforpligtelse, som er knyttet til et lektorat, til en forpligtelse til formidling om lægelig videreuddannelse til afdelinger, praksis, UAO, tutorer m.f