FAQ

Hvordan udpeges en UPL?

UPL udpeges af viceinstitutleder for uddannelse med inddragelse af lærestolsprofessorer/akademiske koordinatorer ved Institut for Klinisk Medicin (IKM) i samarbejde med afdelingsledelserne og kursuslederne. Der udpeges som udgangspunkt én UPL på hver afdeling. I særlige tilfælde kan IKM, hvis det skønnes hensigtsmæssigt, godkende andre modeller, f.eks. at en UPL dækker over flere afdelinger, eller at der på større afdelinger udpeges flere UPL.

UPL meldes ind til institutsekretær ved IKM-sekretariatet, Didde Kjær Vaaben

Hvem kan udpeges som UPL (ansættelsesforhold)?

UPL skal i regionsregi være ansat som afdelingslæge eller overlæge (dvs. fastansat speciallæge). I AU-regi skal UPL ansættes som enten ekstern lektor eller klinisk lektor. Selve UPL-funktionen er ikke en ansættelse men en udpegning.

UPL udpeges som udgangspunkt blandt de allerede ansatte eksterne eller kliniske lektorer. Dette gælder i særdeleshed på de afdelinger, hvor der allerede er ansat flere kliniske og eksterne lektorer end det antal undervisningstimer, som afdelingen skal levere.

I de tilfælde hvor det viser sig ikke at kunne lade sig gøre at udpege en UPL blandt instituttets allerede ansatte eksterne eller kliniske lektorer, kan viceinstitutleder for uddannelse godkende at der oprettes et nyt lektorat. I så fald, vil der være tale om et eksternt lektorat (ca 6.000 kr/år). Ansættelsen i dette lektorat ophører, hvis UPL fratræder UPL-funktionen.     

Afdelinger med helt specielle forhold kan kontakte viceinstitutlederen mhp en aftale der afviger fra ovenstående.

Jeg er udpeget som UPL og skal ansættes som ekstern lektor - hvordan?

IKM sikrer, at UPL'er, der ikke har en AU-ansættelse i forvejen, ansættes som eksterne lektorer for en femårig periode. Det sker ved:

 • Stillingsopslag: (Opslåes løbende hen over året).
  Besked herom og link til opslaget vil også blive fremsendt pr. mail til udpegede UPL, der endnu ikke har en AU ansættelse.
 • Efterfølgende gennemføres en bedømmelse. 
 • Ansættelsesbeviser vil blive udarbejdet umiddelbart efter endt bedømmelse.

Er du allerede ansat som ekstern eller klinisk lektor, skal du ikke søge den opslåede stilling.

Så længe ansættelsen ikke formelt er på plads, vil en af afdelingens andre AU-ansatte professorer eller lektorer kunne underskrive UPL aktiviteterne.

Hvordan opgøres frikøbet/UPL-timerne?

UPL-frikøbet svarer til 1 time per studerende per uge, dog kun i de uger afdelingen har medicinstuderende i klinikforløb.

Afdelingsledelsen forpligter sig til at sikre, at der i arbejdsplanlægningen afsættes den nødvendige tid til varetagelse af funktionen. De afdelingsledelser, der ikke tidligere har synliggjort kliniktidsundervisningen i arbejdsplanerne, vil således opleve, at de nu skal lukke andre funktioner for at give UPL tid til sin opgave. 

Eksempel på opgørelse af UPL-timer på en given afdeling pr. semester:

 • Antal klinikuger: 8 uger af 2 rotationer = i alt 16 uger
 • Antal studerende i klinik: 5 studerende pr. uge 
 • Antal UPL-timer vil dermed være: 5 x 16 = 80 timer pr. semester

Hvad er den engelske betegnelse for UPL?

 Titlerne er differentieret således, at de passer både til en UPL, der er ekstern lektor (ikke er lektorgodkendt) og en UPL, der er lektorgodkendt/klinisk lektor.

 • Pre-graduate clinical education officer (for those who are not qualified for an associate professorship)
 • Pre-graduate clinical education officer, associate professor (for those who are qualified)

Hvad er varigheden for udpegning af UPL?

Som udgangspunkt vil udpegningen gælde for en periode på 5 år, men med mulighed for forlængelse.

Hvem refererer UPL til?

UPL refererer på AUH til lærestolsprofessoren og på Regionshospitalerne til den akademiske koordinator. Lærestolsprofessorerne såvel som de akademiske koordinatorer refererer til Viceinstitutlederen for Uddannelse ved IKM. I det daglige arbejde vil UPL samarbejde med afdelingsledelsen, lærestolsprofessorer/akademiske koordinatorer og kursuslederne om afdelingernes klinikforløb og opfyldelse af læringsmål i studieordningen

Hvor kommer UPL-informationen fra?

Informationer til UPL´er kommer fra forskellige kanaler:

Information fra Kursuslederne:

 • Indkaldelse til semesternetværksmøde
 • Semesterspecifik information
 • Kompetencekort/Kompetencebøger

Information fra IKM:

Besked om stillingsopslag (til relevante UPL)

 • Velkomstmail til nye UPL
 • Indkaldelse til workshops
 • Kursusevalueringer
 • Uddannelsesdage
 • Workshops
 • Årsmøde
 • Brightspace (AU Learning Management System)
 • Nyhedsbreve fra IKM ledelsen (kun til @clin.au.dk adresser)

Information fra HE Studier:

 • Besked om hvilke studerende der kommer og hvornår
 • Evt information om eksamen (hvis relevant)

 ·        Information om:

Information på UPL-hjemmeside:

Her kan UPL´en selv finde det meste information relevant for sin funktion.

 • FAQ for UPL´ere
 • Uddannelsesdage, programmer m.v
 • Uddannelsesmateriale
 • Kompetencekort og –bøger
 • Link til UPL-videoer

Jeg ønsker at stoppe som UPL - hvad skal jeg gøre ?

Jeg ønsker at stoppe som UPL - hvad skal jeg gøre ?

Hvis du ønsker at udtræde som UPL skal du:

 • Informere kursusleder om din udtrædelse
 • Informere lærestolsprofessoren om din udtrædelse
 • Informere Institut for Klinisk medicin (Didde Kjær Vaaben, dkv@au.dk) om din udtrædelse

Ekstern lektor (udelukkende UPL)
Hvis din ansættelse udelukkende knytter sig til UPL funktionen, skal du opsige dit eksterne lektorat til: Institut for Klinisk medicin (Didde Kjær Vaaben, dkv@au.dk) (husk at angiv dato for opsigelse).

Klinisk lektor, ekstern lektor (som led i din afdelings lektornormering)
Hvis du er ansat i et af de lektorater som hører ind under din afdelings normering fra IKM (klinisk eller eksternt lektorat) og som også omhandler andre universitære opgaver end UPL, skal du ikke opsige dette, med mindre du ønsker at fratræde alle ansættelser ved IKM).

Ny UPL kan tiltræde når:
En ny UPL vil blive ansat i lektoratet efter forudgående opslag og vurdering.
Hvis den nye UPL allerede er ansat i lektorat, udarbejdes der en tillægsskrivelse til ansættelsesbeviset.    

Hvad er medicinstuderendes arbejdsbelastning?

 • Den gennemsnitlige arbejdsbelastning for medicin studerende vurderes til ca. 45 timer per uge.
 • I henhold til ECTS-bestemmelserne er de studerendes belastning per semester ca. 900 timer, som afvikles over 20 uger. De længere ferieperioder kompenserer for denne relativt høje belastning.
 • Belastning inkluderer alle aktiviteter herunder fremmøde i klinik, konfrontationsundervisning og selvstudier.

Hvordan opretter man FMK adgang for Medicinstuderende?

Guide til hvordan man opretter FMK adgang for medicinstuderende.

Hvordan er de studerende forsikrede i klinikken?

Medicinstuderende i klinik sidestilles med personalet på afdelingen og er derfor underlagt de samme forsikringsretningslinjer, som det øvrige personale.

Læs mere under dette link (under Særlige forhold ved praktik og klinik):

https://studerende.au.dk/forsikring/