Honorering

Honorering af undervisning under IKM

Overordnet om honorering af undervisning under Institut for Klinisk Medicin:

Som udgangspunkt sætter aftalen mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland om refusion for varetagelse af klinisk studenterundervisning rammerne for honorering af de uddannelser og kurser, der hører under Institut for Klinisk Medicin. Dette gælder, dels den teoretiske undervisning som primært foregår i Aarhus og dels undervisningen hvor de studerende sendes på klinikforløb på hospitalsafdelingerne i Region Midtjylland. Det ligger i ordet refusion, at afdelingerne godtgøres af universitetet for de timer og mandskabskræfter, som anvendes på undervisningsvaretagelsen. Den bagvedliggende præmis er således, at underviserne på de lokale afdelinger varetager undervisningen i deres arbejdstid og at afdelingen kompenseres for dette. I refusionsaftalen er angivet principperne for afregningen, som bl.a. opgøres på baggrund af en gennemsnitlig reserve/overlægetimeløn og en fastlagt timenorm for det anslåede tidsforbrug pr. uge pr. studerende, som modtages i klinikforløbet.

Ovenstående betyder dermed, at der ikke kan timehonoreres for undervisningstimerne i forbindelse med klinikundervisningen idet afdelingerne allerede er kompenseret for dette. Bemærk at størstedelen af undervisningen foretaget på professionssporet, undervisning i færdighedstræning og enkelte andre kurser udelukkende timehonoreres, da der af praktiske og administrative grunde ikke refunderes for denne undervisning.  Timehonorering af den teoretiske undervisning på klinikforløbet kan også finde sted som honorering af forberedelse, såfremt en afdeling ikke har mulighed for, eller ikke ønsker at udnytte sin lektornormering (se mere i afsnittet nedenfor).

Ansættelse som underviser

Ansættelse i én af nedenstående stillingstyper:

På de hospitalsafdelinger, hvor der foregår undervisning, er en del af undervisningen af teoretisk karakter. Hertil forventes det, at de enkelte undervisere må bruge tid på at forberede sig, ligesom det forventes, at underviserne til denne del af undervisningen er de mest erfarne. På baggrund af antallet at teoretiske undervisningstimer, som varetages af hver hospitalsafdeling udløses således et antal lektorater – kaldet lektornormeringen.

Lektoraterne (typisk i form af det kliniske og det eksterne lektorat) er finansierede af Institut for Klinisk Medicin og kan altså betegnes som honorering for forberedelse af de teoretiske undervisningstimer.

Ansættelse som klinisk lektor udløser et højere honorar pr. time end det eksterne lektorat, da den kliniske lektor, udover undervisningsopgaverne, forventes at varetage andre universitære opgaver, f.eks. vejledning, udviklingsopgaver med mere.

Som underviser på medicinuddannelsen kan du ansættes i én af nedenstående stillingstyper. Som klinisk lektor eller ekstern lektor får du tilsendt et ansættelsesbevis.

Et fælles kvalifikationskrav for stillingerne er, at de følger notat om stillingsstruktur af 28. juni 2013 for viden-skabeligt personale ved universiteter:

Ved uddybende spørgsmål kan Emil Jensen kontaktes.

 

 

 

 

Retningslinjer og timesedler

For de uddannelser og kurser der er forankret under Institut for Klinisk Medicin er der udarbejdet specifikke retningslinjer for hvorledes underviserne honoreres. Disse retningslinjer fremgår nedenfor og er inddelt i hovedoverskrifter alt efter hvilken uddannelse eller underkursus, der er tale om. Kursusansvarlige, tovholdere eller undervisere kan derfor ud fra nedenstående orientere sig om hvordan honoreringen finder sted. Samtidig kan man under hver uddannelse finde de timesedler, som anvendes hvis man timehonoreres for sin undervisning.

Bachelor medicin

 

Læge-patientkommunikation, 2. semester bachelor

Retningslinjer

Timeseddel

Sundhedspsykologi, 4. semester bachelor

Retningslinjer

Timeseddel

 

Kandidat medicin

Retningslinjer 

Timeseddel

Færdighedstræning

Retningslinjer

Timeseddel

Molekylær medicin, kandidatuddannelsen

Retningslinjer

Timeseddel

10926 / i30