Ny stipendiemodel 2020

Denne side indeholder information om den nye ph.d.-stipendiemodel som trådte i kraft 1. januar 2020.

Med den nye ph.d.-stipendiemodel overgår ph.d.-skolen på Health til at uddele stipendier 2 gange årligt, i stedet for 4 gange årligt. I hver af de to årlige runder vil der blive uddelt 10 fuldt finansierede stipendier, inkl. studieafgift, også kaldet fakultetsstipendier. Fakultetsstipendierne vil blive uddelt blandt ansøgere fra alle 5 institutter på Health; Klinisk Medicin, Biomedicin, Odontologi og Oral Sundhed,  Folkesundhed og Retsmedicin.

I 2016 bortfaldt 1/3-stipendierne, til fordel for et ph.d.-tilskud på i alt 550.000 kr. til det institut hvor den ph.d.-studerende indskrives. Ph.d.-skolen uddeler fra 2020 ikke længere disse ph.d.-tilskud, men udelukkende de 20 fuldt finansierede fakultetsstipendier.

Institutterne får de resterende stipendiemidler til uddeling. Det beløb, som institutterne har fået overført til uddeling er beregnet på baggrund af antal optagne ph.d.-studerende gennem tidligere år.

Nederst på denne side finder du en FAQ, som vi løbende opdaterer.

Resultatet af årets første uddeling 2020

Forår 2020

Efter Fakultetets uddeling af 10 fuldt finansierede fakultetsstipendier, som IKM fik 8 af, fik vi 98 ansøgere til vores pulje hvor vi havde ca. 2 mio. til brug i 2020.

Der er blevet uddelt stipendiemidler til i alt 23 kandidater; fordelt på:

 • 4 fuldt finansierede ph.d.-stipendier
 • 3 fuldt finansierede kandidat-ph.d.-stipendier
 • Medfinansiering til 6 kandidater
 • Studieafgift til 10 kandidater.

Af de 23 kandidater er der:

 • 12 kvinder og 11 mænd
 • 11 cand.med. / medicinstuderende
 • 9 med kvindelige hovedvejledere, 14 med mandlige hovedvejledere.

IKM’s uddelingsudvalg har valgt at følge de oprindelige bedømmelser fra Fakultets Stipendieudvalg med hensyn til vurdering af ansøgningerne. IKM’s uddelingsudvalg har blandt de højest rangerede kandidater valgt at prioritere og uddele efter følgende kriterier:

 • Fuldt stipendium til de 3 højeste rangerede med medsendt budget
 • Fuldt finansieret stipendium til den højest rangerede kandidat fra et regionshospital
 • Medfinansiering til de højest rangerede kandidater med medsendt budget og ph.d.-tilskud.
 • Midler til de højest rangerede kandidat-ph.d.er
 • Hver hovedvejleder kan max få et fuldt finansieret stipendium
 • Kandidater der var blandt de højest rangerede, men ikke havde medsendt budget, fik studieafgift.    

Ansøgningsproceduren

I forlængelse af ph.d.-skolens halvårlige uddelinger af fakultetsstipendierne modtager Institut for Klinisk Medicin(IKM) de ansøgninger, som IKKE har fået et fakultetsstipendium. Det er således udelukkende kandidater, der har søgt i ph.d.-skolens to årlige runder og ikke har fået fuldt finansieret fakultetsstipendium der kommer i betragtning til uddeling af instituttets stipendiemidler.

Uddelingsudvalget ved IKM behandler herefter ansøgningerne: ansøgningerne gennemlæses og udvalget mødes for at træffe endelig beslutning om uddelingen, jf. nedenstående kriterier. I tilfælde af inhabilitet vil det enkelte medlem af udvalget trække sig fra diskussionen om den enkelte kandidat (gå uden for døren).

​Alle ansøgere og deres hovedvejledere får besked om udfaldet pr. mail hurtigst muligt efter uddelingsmødet.

Se en illustration af tidsplanen

Økonomien

Fordeling af midler til instituttet og måltal

Fakultetet har fordelt institutternes stipendiemidler til uddeling, baseret på tidligere års antal optagne ph.d.-studerende. Der er ved samme lejlighed fastsat måltal for antal optagne ph.d.-studerende pr. år, dvs. det antal ph.d.-studerende der skal starte pr. år ved IKM for at fastholde niveauet for stipendiemidlerne.

IKM har foreløbigt følgende måltal (forventet antal ph.d.-studerende der starter pr. år):

2020: 99
2021: 112
2022: 124
2023: 124

Midler til uddeling i 2020

Da den første uddeling i 2020 er midt i en overgangsfase, hvor allerede tildelte ph.d.-tilskud og fuldt finansierede stipendier fra ph.d.-skolen endnu ikke er igangsat er der kun meget få midler til uddeling i 2020.

Vi har i 2020 kun ca. 1,5 mio. kr. til uddeling - som skal bruges i 2020.

Stipendiemidler til rådighed på IKM vil stige støt indtil 2023 hvor det forventes den nye model er fuldt implementeret.

Beløbsfastsættelser

 • 12 måneders løn (1 år) er fastsat til 500.000 kr. og er fastsat ud fra en gennemsnitsberegning for en AU-ansat ph.d.-studerende.
 • Studieafgiften er på 3 x 40.000 kr. Bemærk studieafgiften er nedsat i forhold til tidligere.
 • Kandidat-ph.d. del A: 312.000 kr. svarende til 48 SU-ph.d.-klip.

Uddeling af stipendiemidler

Udvalget vil desuden også tage de enkeltes finansieringsbehov i betragtning – for at sikre at IKM får flest mulige ph.d.-forløb sat i gang og når vores måltal.

Uddelingsudvalget vil som udgangspunkt følge beløbene nævnt ovenfor - de har dog mulighed for at uddele mindre beløb, hvis udvalget finder det hensigtsmæssigt - ligesom de også har mulighed for at uddele fuldt finansierede stipendier.

Kriterier for uddeling af IKM's stipendiemidler

​Uddelingsudvalget vil vurdere ansøgningerne ud fra følgende kriterier:

 • Kandidaten, bl.a.:
  • Uddannelsesmæssig baggrund og karakterer fra studiet
  • Publikationer; antal og kvalitet, sammenholdt med kandidatalder
  • Forskningserfaring
  • Andre relevante kvalifikationer

 • Projektet, bl.a.:
  • Projektbeskrivelsens kvalitet og originalitet
  • Det faglige niveau
  • Brug af stærke varierede metoder og teknikker

 • Forskningsmiljøet, bl.a.:
  • Vejledere (kvalifikationer i forhold til det konkrete projekt og faglig bredde)
  • Det faglige miljø
  • Miljøskifte/internationalisering
  • Samarbejde med andre forskningsmiljøer/virksomheder/internationalt

Udvalget vil desuden også tage de enkeltes finansieringsbehov i betragtning – for at sikre at IKM får flest mulige ph.d.-forløb sat i gang og når vores måltal.  

Brug af stipendiemidler

​Uddelingsudvalget uddeler midler til løn og/eller studieafgift. Midlerne kan således ikke bruges til drift, konferencer, udstyr mm.

Ansættelse af den ph.d.-studerende på AU​

​​Hvis den ph.d.-studerende ansættes på AU, vil kandidaten blive aflønnet af stipendiemidlerne i en nærmere aftalt periode. Stipendiemidlerne kan fordeles jævnt over hele perioden eller samlet i fx 1 kalenderår - det aftales nærmere.

Hvis den ph.d.-studerende ansættes på AU og instituttet viderefakturerer lønudgiften til regionen vil stipendiemidlerne blive fratrukket fakturaerne, ligeligt fordelt i ph.d.-forløbets 36 måneder.

Ansættelse af den ph.d.-studerende uden for AU - fx i regionen

​Lønmidlerne kan overføres til regionen, hvis den ph.d.-studerende ansættes der. Hvis det er tilfældet skal stipendiemidlerne hentes årligt via en faktura til AU. Beløbet bliver fordelt ligeligt i ph.d.-forløbets 36 måneder.

Vær opmærksom på at selvom lønnen i regionen kan være højere end hvad der svarer til 500.000 kr. om året - kan IKM ikke tildele yderligere midler til et års løn.

Startdato

Den ph.d.-studerende kan tidligst indskrives 1. juli 2020 og senest d. 1. december 2020 hvis han/hun tildeles midler fra IKM i den første uddelingsrunde i 2020.

FAQ - opdateres løbende

Vi opdaterer løbende disse spørgsmål og svar i takt med at vi modtager spørgsmål. Hvis du mangler flere svar kan du indsende dit spørgsmål her.

Q: Vil det være muligt at bruge et "gammelt" 550.000 kr. ph.d. tilskud som blev tildelt slut April 2019 i kombination med nye midler fra IKM under den nye model? (Vi har tidligere fået udsat deadline for accept af dette tilbud fra 01 Maj til til 01 Juni 2020, så måske er der mulighed for en yderligere forlængelse til uge 25, hvor der forventes IKM svar).
A: Det er op til ph.d.-skolen at dispensere for startdatoen for deres ph.d.-tilskud. Vær opmærksom på at dispensationer er yderst sjældne og altid beror på en individuel vurdering af ph.d.-skoleledelsen. Der er ikke noget til hinder for at kandidaten også kan blive tildelt midler fra IKM’s pulje.

Q: Vil det være en fordel for kandidaten, at et ansøgt projekt har fuld ekstern finansiering af midler til driftsomkostninger/udstyr/forsøgsdyr osv. i forhold til at gennemførligheden for projektet er højere, end hvis disse poster ikke er dækket fra anden kilde, og der således kan gennemføres et mere ambitiøst projekt. Hvordan informerer man IKM's uddelingsudvalg om disse forhold?
A: Projektet, ansøger og miljø vil blive vurderet på baggrund af de anførte kriterier uafhængigt af havende finansiering, men efter den faglige vurdering vil den opnåede finansiering blive taget i betragtning ved fordeling af midlerne. Ansøgerne opfordredes til at vedlægge budget for deres projekt – i det bør alle udgifter og opnået finansiering fremgå, så det hele kan blive taget i betragtning.

Q: I den tidlige omtale af den nye stipendiemodel, blev det bragt på banen, at én af begrundelserne for den nye model var, at midlerne kunne anvendes mere strategisk f.eks. at lade midler til ph.d. studerende indgå i en startpakke til nyansatte forskere (jf. nyhedsbrev d. 11/12-2019). Er dette stadig en overvejelse i fordelingen af midler, og hvordan gør kandidat/hovedvejleder i så fald opmærksom på, at dette forhold (hovedvejleder nyansat som lektor) gør sig gældende?
A: Den samlede pulje af ph.d.-midler fra ph.d.-skolen er fordelt mellem institutlederen og IKM’s uddelingsudvalg. Institutlederen har fået en mindre del af puljen, til brug for en bredere, strategisk uddeling. De midler kan fx bruges som medfinansiering til store fonde, starthjælp mm.

Q: I forhold til midler til uddeling i 2020 (1.500.000 kr.), skal man da forstå det sådan, at IKM kun vil uddele lige knap 1 fuldt stipendiat (1.620.000 kr.) i 2020 eller er midlerne for 2020 kun til at dække løn og studieafgift for det resterende halve år af 2020, således at der potentielt kan bevilges midler til 1.500.000 kr. / (250.000 kr. + 20.000 kr.) = 5,6 studerende som modtager resterende bevilling fra de kommende års budget?
A: De 1,5 mio. skal bruges i perioden 1. juli-31. december 2020 – så hvis fx der uddeles udelukkende 1/3-stipendier og alle vælger at starte 1. august, vil 23 kandidater få midler. 

Q: Er der mulighed for at kandidaten kan indsende et opdateret CV og publikationsliste, hvis der er kommet yderligere uddelingskriterie-relevante tilføjelser i tidsrummet mellem ansøgningen af fakultetsmidler i starten af marts og IKM's uddelingsmøde d. 11/6 f.eks. nye videnskabelige publikationer?
A: forår 2020:Nej, det er ikke muligt at tilføje yderligere information til ansøgningen efter ansøgningsfristen.

Efterår 2020: IKM sender mail til samtlige ansøgere hvor de får mulighed for at indsende et opdateret budget, såfremt der er opnået yderligere ekstern finansiering siden den oprindelige ansøgning er indsendt. Det er fortsat ikke muligt at opdatere andre dele af ansøgningen.

Q: Hvornår kan jeg starte, hvis jeg bliver tildelt stipendiemidler og/eller studieafgiften af IKM i forårsrunden 2020?
A: 1. juli 2020

Q: Kan jeg bruge nogen af stipendiemidler til at købe computer?
A: Nej - midlerne kan udelukkende bruges til løn og/eller studieafgift.

14797 / i30