Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Klinisk Medicin HR Ansættelsesprocedurer

Ansættelsesprocedurer

Ansættelse af videnskabeligt såvel som administrativt personale håndteres af AU HR, Health i tæt samarbejde med sekretariatet på Institut for Klinisk Medicin.

I højre kolonne kan du finde de medarbejdere i sekretariatet der håndterer ansættelsesproceduren og du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål.

Nedenfor er proceduren for de enkelte stillingstyper beskrevet - klik ind på den stillingstype du vil vide mere om.

Alle tekniske og administrative personalegrupper

Kategorierne AC-TAP eller TAP indeholder alle typer ansættelser, der ikke er en videnskabelig stilling (VIP-stilling). Stillingsbetegnelsen kan dermed både dække akademikere og ikke-akademikere. Det, der er afgørende for om der er tale om en VIP- eller TAP-stilling er hvorvidt stillingen indeholder videnskabeligt forskningsrettet arbejde. Indeholder stillingen ikke forskningsrettet arbejde, er den at betragte som en (AC)TAP-stilling.

Stillingsopslag

Stillinger op til 1 års varighed /stilling med øremærkede midler

Hvis stillingen er af under 1 års varighed eller hvis stillingen finansieres af øremærkede midler (kandidatens navn fremgår eksplicit af en given bevillingsskrivelse) behøver stillingen ikke at komme i offentligt opslag. Derfor er det tilstrækkeligt, for at sætte ansættelsesprocessen i gang, at dette indstillingsskema udfyldes og sendes til sekretariatet.

Stillinger af 1 års varighed eller derover / stilling uden øremærkede midler

Er stillingen ’åben’ skal sekretariatet modtage følgende, før ansættelsesprocessen kan sættes i gang:

 • Opslagstekst (evt. på engelsk hvis relevant). Stillingsopslaget offentliggøres på AU’s hjemmeside og på Jobnet. Afdelingen kan selv betale for at få opslaget i andre medier – kontakt HR ved yderligere spørgsmål eller ønske om at indhente priser herpå.
 • Finansiering af ansættelsen. Enten et EAN-nummer eller en AU-kontostreng; delregnskab, sted, projekt og aktivitetsnummer.

Forlængelse af midlertidigt ansatte

Hvis man ønsker at forlænge en midlertidigt ansat TAP’er er der umiddelbart to muligheder, forudsat der i det oprindelige stillingsopslag ikke var bemærket ”med mulighed for forlængelse”.

Såfremt der er en ’objektiv begrundelse’ for en forlængelse er dette muligt. En objektiv begrundelse kan fx være, barsel/orlov fra en kollega i en lignende stilling som vedkommende skal afløse. Et andet eksempel kan være uforudsete/uforskyldte forsinkelser i det projekt TAP’en er ansat i. Er du i tvivl eller har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte institutsekretariatet.

Alternativt vil stillingen skulle genopslås som en ny midlertidig- eller varig stilling og man vil derfor skulle gennemgå en regulær ny ansættelsesproces.

Videnskabeligt personale

Videnskabelig assistent

Det er en forudsætning for ansættelse som videnskabelig assistent at kandidaten har en kandidatuddannelse eller tilsvarende. Stillingsindholdet vil være med hovedopgaver inden for forskning og/eller undervisning. En mindre del af arbejdstiden kan anvendes til faglig udvikling samt varetagelse af andre opgaver.

Ansættelsen kan ske i en periode på max 3 år, ud over den første ansættelse kan ansættelsen forlænges to gange inden for de 3 år i alt.

Opslag

Alle ansættelser over 1 års varighed skal slås offentligt op. For ansættelser til og med 1 år eller hvor midlerne til ansættelsen er øremærkede, skal stillingen ikke i offentligt opslag. For at midler anses for øremærkede, skal kandidatens navn indgå i bevillingsskrivelsen til den konkrete stillingskategori. Offentlige opslag skal have minimum 14 dages ansøgningsfrist.

Fagkyndigt udvalg

Afdelingen skal nedsætte et fagkyndigt udvalg, bestående af op til 2 personer, man kan nøjes med 1 medlem, formanden, som skal være AU-ansat på minimum lektorniveau. Et eventuelt øvrigt medlem skal ligeledes være på minimum lektorniveau.

Hvad skal indsendes til sekretariatet før processen kan sættes i gang?

Ved ansættelse af en specifik kandidat af under 1 års varighed / ansættelse med øremærkede midler skal følgende indsendes til sekretariatet før ansættelsesprocessen kan påbegyndes:

 • En kort stillingsbeskrivelse, en faglig tekst, på dansk (eller engelsk hvis bedømmeren/ansøgeren kun taler engelsk)
 • Formanden og evt. andre medlemmer af bedømmelsesudvalgets navn, stilling, afdeling, e-mail, link til online CV/Pure
 • Formanden og et evt. andet medlem af det fagkyndige udvalg skal hver udfylde en habilitetserklæring
 • Udfyldt indstillingsskema

Ved ansættelse af videnskabelig assistent ’over et års varighed / ansættelse uden øremærkede midler’, skal følgende indsendes til sekretariatet før ansættelsesprocessen kan påbegyndes:

 • Opslagstekst på dansk og/eller engelsk – se skabelon til inspiration.
 • Oplysning om finansiering af ansættelse: Delregnskab, stednummer, projektnummer og aktivitetsnummer eller EAN-nr. hvis midlerne skal hentes fra en konto uden for AU.

Selve bedømmelsen = den fagkyndige udtalelse

Når ansøgningsfristen er udløbet på et offentligt opslag vil afdelingen få tilsendt listen af kandidater, så de kan finde formanden for det fagkyndige udvalg og evt. øvrigt medlem af det fagkyndige udvalg, som skal være habile i forhold til samtlige ansøgere.

Det fagkyndige udvalg får tilsendt en e-mail direkte fra HR, med instruktioner om at inddatere den fagkyndige udtalelse online i rekrutteringssystemet PeopleXS. Alle bedømmelser sendes til de respektive kandidater, det er derfor vigtigt at skrive bedømmelserne på engelsk til internationale kandidater.

Ekstern lektor

Stillingen som ekstern lektor er en timehonoreret stilling, hvis hovedindhold er varetagelse af kvalificerede undervisningsopgaver. Formålet med det eksterne lektorat er at give mulighed for ansættelse af undervisere med relevant praksiserfaring eller særlige kvalifikationer på højt niveau. Kvalifikationskravet er kandidatniveau samt yderligere kvalifikationer på højt niveau, fx særlige specialer, kundskaber eller praksiserfaring opnået gennem ansættelse inden for fagets praksisområde. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Øremærkede midler

Hvis stillingen finansieres af øremærkede midler (kandidatens navn fremgår af bevillingsskrivelsen, eller der foreligger en finansieringsaftale på kandidatens ansættelse, typisk imellem hospitalsafdeling og Institut for Klinisk Medicin) behøver stillingen ikke at komme i offentligt opslag.

Hvad skal indsendes til sekretariatet før processen kan sættes i gang?

Er der tale om en ansættelse af en ’specifik kandidat med øremærkede midler eller ansættelse af under 1 års varighed’ skal følgende indsendes til sekretariatet før ansættelsesprocessen kan påbegyndes:

 • Kandidatens fulde CV, e-mailadresse og publikationsliste
 • En stillingsbeskrivelse hvori kandidatens arbejdsopgaver og ansvarsområder beskrives
 • Finansiering af ansættelsen: enten et EAN-nummer eller en AU-kontostreng med delregnskab, sted-, projekt- og aktivitetsnummer.

Er der i stedet tale om et almindeligt offentligt opslag, dvs., at ’ansættelsen ikke har øremærkede midler og er over 1 års varighed’, skal følgende indsendes til sekretariatet før ansættelsesproceduren kan sættes i gang.

 • Information om hvilken afdeling og hvilket hospital den kliniske lektor ønskes ansat ved.
 • Antal timer den eksterne lektor ønskes ansat om året. Spørg evt. institutsekretariatet ved tvivl om lektornormeringen på området.

Bedømmelsesudvalg*

Uanset hvilken type ansættelse der er tale om, er en bedømmelse af kandidatens eller kandidaternes faglige kvalifikationer nødvendig. De formelle krav til det fagkyndige udvalg ved ansættelse af eksterne lektorer er:

At udvalget skal bestå af én person på minimum lektorniveau

Det påhviler afdelingen at udpege medlemmet til det fagkyndige udvalg og få vedkommende til at udfylde en habilitetserklæring og indsende denne til sekretariatet (ved stillinger med åbent opslag kan habilt udvalgsmedlem først findes når ansøgerfeltet er kendt).  Sekretariatet skal yderligere have oplyst navn, stilling, afdeling, e-mail og link til online CV/Pure-profil på vedkommende. Derudover skal sekretariatet modtage en kort beskrivelse på 3-5 linjer på medlemmets faglige kvalifikationer for at være bedømmer. Disse informationer indsendes sammen med den udfyldte habilitetserklæring til sekretariatet.

Postdoc

Ansættelse som postdoc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau. Stillingsindholdet vil overvejende være forskning, hertil kommer undervisning i et vist omfang. Desuden kan i begrænset omfang komme varetagelse af andre opgaver.

Ansættelsen kan ske i en periode på max 4 år ved samme universitet, udover den første ansættelse, kan ansættelsen forlænges to gange inden for de 4 år i alt.

Opslag

Alle ansættelser over 1 års varighed skal slås offentligt op. For ansættelser til og med 1 år eller hvor midlerne til ansættelsen er øremærkede, skal stillingen ikke i offentligt opslag. For at midler anses for øremærkede, skal kandidatens navn indgå i bevillingsskrivelsen til den konkrete stillingskategori. Offentlige opslag bliver lagt på AU’s hjemmeside og på Jobnet. Afdelingen kan selv betale for at få opslaget i andre medier - priser oplyses af HR. Offentlige opslag skal have minimum 14 dages ansøgningsfrist.

Bedømmelsesudvalg

Afdelingen skal nedsætte et bedømmelsesudvalg bestående af to medlemmer på minimum lektorniveau, begge AU-ansatte, som er habile i forhold til samtlige ansøgere.

Hvad skal indsendes til sekretariatet før processen kan sættes i gang?

Ved ansættelse af en specifik kandidat af under 1 års varighed / ansættelse med øremærkede midler skal følgende indsendes til sekretariatet før ansættelsesprocessen kan påbegyndes:

Ved ansættelse ’over et års varighed / uden øremærkede midler’, skal følgende indsendes til sekretariatet før ansættelsesprocessen kan påbegyndes:

 • Opslagstekst på dansk og/eller engelsk – se skabelon til inspiration.
 • Oplysning om finansiering af ansættelse: Delregnskab, stednummer, projektnummer og aktivitetsnummer eller EAN-nr. hvis midlerne skal hentes fra en konto uden for AU.

Når ansøgningsfristen er udløbet vil afdelingen få tilsendt listen af kandidater, så der kan findes et habilt bedømmelsesudvalg. Følgende sendes til sekretariatet

Selve bedømmelsen

Bedømmelsesudvalget får tilsendt en e-mail direkte fra HR, med vejledning til at inddatere bedømmelsen online i rekrutteringssystemet PeopleXS. Alle bedømmelser sendes til de respektive kandidater, det er derfor vigtigt at skrive bedømmelserne på engelsk til internationale kandidater.

Adjunkt

Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelig kvalifikation på ph.d.-niveau samt en uafhængig bedømmelse af kandidatens faglige kvalifikationer ved et nedsat bedømmelsesudvalg (se nedenfor). Som udgangspunkt er ansættelsen flerårig, typisk af 5 års varighed  dog maksimalt 8 år. Ansættelsen som adjunkt behøver ikke at være en fuldtidsansættelse, hvilket giver mulighed for anden beskæftigelse ved siden af fx på en hospitalsafdeling.

Øremærkede midler eller ansættelser under 1 år

Hvis stillingen er af under 1 års varighed eller hvis stillingen finansieres af øremærkede midler (kandidatens navn fremgår af bevillingsskrivelsen, eller der foreligger en finansieringsaftale på kandidatens ansættelse, typisk imellem hospitalsafdeling og Institut for Klinisk Medicin) behøver stillingen ikke at komme i offentligt opslag.

Hvad skal indsendes til sekretariatet før processen kan sættes i gang?

Er der tale om en ansættelse af en ’specifik kandidat af under 1 års varighed / ansættelse med øremærkede midler’ skal følgende indsendes til sekretariatet før ansættelsesprocessen kan påbegyndes:

 • Kandidatens fulde CV, publikationsliste og forskningsplan
 • Udfyldt indstillingsskabelon til Lederforum: på dansk / på engelsk
 • En stillingsbeskrivelse på dansk (eller engelsk hvis bedømmer/ansøger kun taler engelsk) hvori kandidatens arbejdsopgaver og ansvarsområder beskrives
 • Strategisk begrundelse for ansættelsen. Her særligt bundet op på instituttets overordnede strategi og fokusområder.
 • Finansiering af ansættelsen: enten et EAN-nummer eller en AU-kontostreng med delregnskab, sted-, projekt- og aktivitetsnummer.

Er der i stedet tale om et almindeligt offentligt opslag, dvs., at stillingen er af ’over et års varighed og ansættelsen ikke har øremærkede midler’, skal følgende indsendes til sekretariatet før ansættelsesprocessen kan sættes påbegyndes:

 • Opslagstekst til hjemmesiden på dansk eller engelsk. Stillingsopslaget offentliggøres på AU’s hjemmeside og på Jobnet. Der er mulighed for at få opslaget i andre medier (finansieres ikke af IKM) – kontakt HR ved behov for yderligere oplysninger herom samt indhentning af priser
 • Strategisk begrundelse for ansættelsen. Her særligt bundet op på instituttets overordnede strategi og fokusområder.
 • Finansiering af ansættelsen: enten et EAN-nummer eller en AU-kontostreng; delregnskab, sted-, projekt- og aktivitetsnummer.

Bedømmelsesudvalg

Uanset hvilken type adjunkt-ansættelse, der gør sig gældende, er en bedømmelse af kandidatens eller kandidaternes faglige kvalifikationer nødvendig. Konstellationen af bedømmelsesudvalget fastsættes med udgangspunkt i ansættelsens varighed, se nedenfor.

Det påhviler afdelingen at udpege et bedømmelsesudvalg og få hvert udvalgsmedlem til at udfylde en habilitetserklæring og indsende denne til sekretariatet (ved stillinger med åbent opslag kan habile udvalgsmedlemmer først findes når ansøgerfeltet er kendt). For hvert medlem skal sekretariatet have oplyst fulde navn, titel, ansættelsessted, e-mail, link til online CV/Pure-profil. Yderligere skal sekretariatet modtage en kort beskrivelse på 3-5 linjer af hvert udvalgsmedlems faglige kvalifikationer for at sidde i bedømmelsesudvalget. Disse beskrivelser indsendes sammen med de udfyldte habilitetserklæringer til sekretariatet.

Bedømmelsesudvalg ved ansættelser under 1 år

Bedømmelsen udarbejdes af én intern (AU-ansat) bedømmer på minimum lektor-niveau.

Bedømmelsesudvalg ved ansættelser på 1 år og derover

Bedømmelsesudvalget skal bestå af 2 medlemmer på minimum lektorniveau. Det bør tilstræbes at et af medlemmerne er eksterne, gerne fra udlandet og, at udvalget har repræsentanter fra begge køn.

Tenure track

Tenure track er en stilling på adjunktniveau og derfor forudsættes samme formelle krav til denne stillingskategori som ved en adjunkt-stilling. Tenure Track ansættelsen adskiller sig fra adjunktstillingen ved, at denne giver mulighed for overgang - uden stillingsopslag - til en varig stilling på lektorniveau. Tenure Track stillingen tilbydes derfor  til særligt talentfulde kandidater, der arbejder inden for et fagområde hvor forskermobiliteten er meget høj og hvor konkurrencen om de mest lovende forskere må formodes at være særlig hård.

Ved opslag til en Tenure Track stilling skal det understreges i stillingsopslaget, at kandidaten inden udgangen på sit 5. ansættelsesår kan få foretaget en lektor-bedømmelse* og, at kandidaten til en hver tid i løbet af sin ansættelse som Tenure Track kan bede om at få foretaget sin lektorbedømmelse.

Øremærkede midler

Hvis stillingen finansieres af øremærkede midler (kandidatens navn fremgår af bevillingsskrivelsen, eller der foreligger en finansieringsaftale på kandidatens ansættelse, typisk imellem hospitalsafdeling og Institut for Klinisk Medicin) behøver stillingen ikke at komme i offentligt opslag.

Hvad skal indsendes til sekretariatet før processen kan sættes i gang?

Er der tale om en ansættelse af en ’specifik kandidat med øremærkede midler’ skal følgende indsendes til sekretariatet før ansættelsesprocessen kan påbegyndes:

 

 • Kandidatens fulde CV, publikationsliste og forskningsplan
 • Udfyldt indstillingsskabelon til Lederforum: på dansk / på engelsk
 • En stillingsbeskrivelse på engelsk hvori kandidatens arbejdsopgaver og ansvarsområder beskrives
 • Strategisk begrundelse for ansættelsen. Her særligt bundet op på instituttets overordnede strategi og fokusområder samt en begrundelse for hvorfor netop Tenure Track stillingskategorien skal anvendes i denne sammenhæng.
 • Finansiering af ansættelsen: enten et EAN-nummer eller en AU-kontostreng med delregnskab, sted-, projekt- og aktivitetsnummer.

Er der i stedet tale om et almindeligt offentligt opslag, dvs., at ’ansættelsen ikke har øremærkede midler’, skal følgende indsendes til sekretariatet før ansættelsesprocessen kan påbegyndes:

 • Opslagstekst til hjemmesiden på engelsk. Stillingsopslaget offentliggøres på AU’s hjemmeside og på Jobnet. Der er mulighed for at få opslaget i andre medier (finansieres ikke af IKM) – kontakt HR ved behov for yderligere oplysninger herom samt indhentning af priser
 • Strategisk begrundelse for ansættelsen. Her særligt bundet op på instituttets overordnede strategi og fokusområder, med dertilhørende beskrivelse af hvorfor man forventer at kunne tiltrække en egnet Tenure Track kandidat.
 • Finansiering af ansættelsen: enten et EAN-nummer eller en AU-kontostreng; delregnskab, sted-, projekt- og aktivitetsnummer.

Bedømmelsesudvalg

Uanset om der er tale om et offentligt opslag, eller et lukket opslag finansieret af øremærkede midler, er en bedømmelse af kandidatens eller kandidaternes faglige kvalifikationer nødvendigt.

Det påhviler afdelingen at udpege et bedømmelsesudvalg og få hvert udvalgsmedlem til at udfylde en habilitetserklæring og indsende denne til sekretariatet (ved stillinger med åbent opslag kan habile udvalgsmedlemmer først findes når ansøgerfeltet er kendt). For hvert medlem skal sekretariatet have oplyst fulde navn, titel, universitære ansættelsessted, e-mail og link til online CV/Pure-profil. Yderligere skal sekretariatet modtage en kort beskrivelse på 3-5 linjer af hvert udvalgsmedlems faglige kvalifikationer for at sidde i bedømmelsesudvalget. Disse beskrivelser indsendes sammen med de udfyldte habilitetserklæringer til sekretariatet.

Bedømmelsesudvalg ved Tenure Track ansættelser

Bedømmelsesudvalget skal bestå af 3 medlemmer på minimum lektorniveau og gerne minimum et medlem på professorniveau.

Udvalget skal bestå af en intern bedømmer (formanden) og 2 eksterne, hvoraf den ene skal være fra udlandet.

Der ønskes en ligelig fordeling af mænd og kvinder i bedømmelsesudvalget.

Lektor

Ansættelse som lektor forudsætter videnskabelig kvalifikation på ph.d.-niveau samt en uafhængig bedømmelse af kandidaten/kandidaternes faglige kvalifikationer ved et nedsat bedømmelsesudvalg (se nedenfor). Ansættelsen som (ordinær) lektor skal ikke forveksles med den honorarlønnede ’kliniske lektor’. Om end begge former for lektorer er på samme akademiske niveau, så er ansættelsen som (ordinær) lektor en stilling som både indeholder forskning, undervisning samt andre universitære opgaver, hvorimod den kliniske lektor er honorarlønnet og hvis primære opgave i ansættelsen er at varetage den kvalificerede undervisning af medicinstuderende ved sygehuse og hospitaler.

Som udgangspunkt er ansættelsen som (ordinær) lektor tidsbegrænset, typisk af 5 års varighed. Ansættelsen kan dog være varig. Ansættelsen kan desuden etableres således, at der ikke er tale om en fuldtidsstilling. De mest typiske deltidsansættelser er ansættelser på 20% eller 50%. Deltidsansættelsen giver mulighed for, at man samtidig med sit lektorat kan være aktivt ansat andetsteds, fx på en hospitalsafdeling.

Øremærkede midler eller ansættelser under 1 år

Hvis stillingen er af under 1 års varighed eller hvis stillingen finansieres af øremærkede midler (kandidatens navn fremgår af bevillingsskrivelsen, eller der foreligger en finansieringsaftale på kandidatens ansættelse, typisk imellem hospitalsafdeling og Institut for Klinisk Medicin) behøver stillingen ikke at komme i offentligt opslag.

Hvad skal indsendes til sekretariatet før processen kan sættes i gang?

Er der tale om en ansættelse af en specifik kandidat af under 1 års varighed / ansættelse med øremærkede midler skal følgende indsendes til sekretariatet før ansættelsesproceduren kan sættes i gang:

 • Kandidatens fulde CV, publikationsliste og forskningsplan
 • Udfyldt indstillingsskabelon til Lederforum: på dansk / på engelsk
 • En stillingsbeskrivelse på dansk eller engelsk (afhængigt af om bedømmelsesudvalget har ikke-dansktalende medlemmer) hvori kandidatens arbejdsopgaver og ansvarsområder beskrives
 • Strategisk begrundelse for ansættelsen. Her særligt bundet op på instituttets overordnede strategi og fokusområder.
 • Finansiering af ansættelsen: enten et EAN-nummer eller en AU-kontostreng; delregnskab, sted, projekt og aktivitetsnummer.

Er der i stedet tale om et almindeligt offentligt opslag, dvs., at stillingen er af ’over et års varighed og ansættelsen ikke har øremærkede midler’, skal følgende indsendes til sekretariatet før ansættelsesproceduren kan sættes i gang.

 • Opslagstekst på dansk og engelsk til hjemmesiden. Stillingsopslaget offentliggøres på AU’s hjemmeside og på Jobnet. Afdelingen kan selv betale for at få opslaget i andre medier – ved yderligere spørgsmål og indhentning af priser skal der tages kontakt til HR.
 • Strategisk begrundelse for ansættelsen. Her særligt bundet op på instituttets overordnede strategi og fokusområder.
 • Finansiering af ansættelsen: enten et EAN-nummer eller en AU-kontostreng; delregnskab, sted, projekt og aktivitetsnummer.

Bedømmelsesudvalg

Uanset hvilken type af lektoransættelse, der gør sig gældende, er en bedømmelse af kandidatens eller kandidaternes faglige kvalifikationer nødvendig. Konstellationen af bedømmelsesudvalget fastsættes med udgangspunkt i ansættelsens varighed, se nedenfor.

Det påhviler afdelingen at udpege et bedømmelsesudvalg og få hvert udvalgsmedlem til at udfylde en habilitetserklæring og indsende denne til sekretariatet (ved stillinger med åbent opslag kan habile udvalgsmedlemmer først findes når ansøgerfeltet er kendt). For hvert medlem skal sekretariatet have oplyst navn, stilling, afdeling, e-mail og link til online CV/Pure-profil. Yderligere skal sekretariatet modtage en kort beskrivelse på 3-5 linjer af hvert udvalgsmedlems faglige kvalifikationer for at sidde i bedømmelsesudvalget. Disse beskrivelser indsendes sammen med de udfyldte habilitetserklæringer til sekretariatet.

Bedømmelsesudvalg ved ansættelser under 1 år

 • Udvalget skal bestå af to bedømmere på minimum lektor-niveau. Det bør tilstræbes at det ene medlem er internt (formanden for udvalget) og det andet er eksternt, gerne fra udlandet. Yderligere forventes det, at man tilstræber at udvalget har repræsentanter fra begge køn.

Bedømmelsesudvalg ved ansættelser på 1 år og derover

 • Bedømmelsesudvalget skal bestå af minimum 3 medlemmer på fortrinsvis professorniveau. Højest 1 medlem (formanden) må være internt, de øvrige medlemmer skal være eksterne og gerne ét af dem fra udlandet. Yderligere forventes det, at man tilstræber at udvalget har repræsentanter fra begge køn.

Klinisk lektor

En klinisk lektorstilling er en honorarlønnet deltidsstilling til varetagelse af kvalificerede undervisningsopgaver ved hospitalerne. Den kliniske lektor skal selvstændigt tilrettelægge og gennemføre undervisning inden for den pågældende afdelings eller enheds speciale og gældende studieplan. Den kliniske lektorstilling er på samme akademiske niveau som den ordinære lektor, men skal ikke forveksles hermed idet den ordinære lektor er en stilling som både indeholder forskning, undervisning samt andre universitære opgaver, hvorimod den kliniske lektor primært ansættes som underviser. I kraft af at både den kliniske og ordinære lektor er på samme akademiske niveau kan den kliniske lektor også fungere som fx hovedvejleder for ph.d.-studerende.

Kvalifikationskravet for den kliniske lektor er lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, fx ph.d.-grad eller doktorgrad. Ansættelsen kan være tidsbegrænset eller varig.

Øremærkede midler

Hvis stillingen finansieres af øremærkede midler (kandidatens navn fremgår af bevillingsskrivelsen, eller der foreligger en finansieringsaftale på kandidatens ansættelse, typisk imellem en hospitalsafdeling og Institut for Klinisk Medicin) behøver stillingen ikke at komme i offentligt opslag.

Hvad skal indsendes til sekretariatet før processen kan sættes i gang?

Er der tale om en ansættelse af en ’specifik kandidat med øremærkede midler eller ansættelsen er af under 1 års varighed’ skal følgende indsendes til sekretariatet før ansættelsesprocessen kan påbegyndes:

 • Kandidatens fulde CV, e-mailadresse og publikationsliste
 • En stillingsbeskrivelse hvori kandidatens arbejdsopgaver og ansvarsområder beskrives
 • Finansiering af ansættelsen: enten et EAN-nummer eller en AU-kontostreng med delregnskab, sted-, projekt- og aktivitetsnummer.

Er der i stedet tale om et almindeligt offentligt opslag, dvs., at ’ansættelsen ikke har øremærkede midler og er af over 1 års varighed’, skal følgende indsendes til sekretariatet før ansættelsesproceduren kan sættes i gang.

 • Information om hvilken afdeling og hospital den kliniske lektor ønskes ansat ved.
 • Antal timer den kliniske lektor ønskes ansat om året. Spørg evt. institutsekretariatet ved tvivl om lektornormeringen på området.

Bedømmelsesudvalg

Uanset hvilken type ansættelse, der gør sig gældende for den kliniske lektoransættelse, er en bedømmelse af kandidatens eller kandidaternes faglige kvalifikationer nødvendig.

Det påhviler afdelingen at udpege et bedømmelsesudvalg og få hvert udvalgsmedlem til at udfylde en habilitetserklæring og indsende denne til sekretariatet (ved stillinger med åbent opslag kan habile udvalgsmedlemmer først findes når ansøgerfeltet er kendt). For hvert bedømmelsesmedlem skal sekretariatet have oplyst fulde navn og titel, universitære ansættelsessted, , e-mail og link til online CV/Pure-profil. Yderligere skal sekretariatet modtage en kort beskrivelse på 3-5 linjer af hvert udvalgsmedlems faglige kvalifikationer for at sidde i bedømmelsesudvalget. Disse beskrivelser indsendes sammen med de udfyldte habilitetserklæringer til sekretariatet.

Bedømmelsesudvalg ved ansættelser af kliniske lektorer af under 1 års varighed

Udvalget skal bestå af to bedømmere på minimum lektorniveau. Det bør tilstræbes at det ene medlem er internt (formanden for udvalget) og det andet er eksternt, gerne fra udlandet. Yderligere forventes det, at man tilstræber at udvalget har repræsentanter af begge køn.

Bedømmelsesudvalg ved ansættelse af kliniske lektorer af over 1 års varighed

Bedømmelsesudvalget skal bestå af minimum 3 medlemmer på fortrinsvis professorniveau. Højest 1 medlem (formanden) må være internt, de øvrige medlemmer skal være eksterne (ikke ansat ved AU). Yderligere forventes det, at bedømmelsesudvalget har repræsentanter fra begge køn.

Professor MSO

Ansættelse som professor MSO (Med Særlige Opgaver) forudsætter videnskabelig kvalifikation på ph.d.-niveau samt en uafhængig bedømmelse af faglige kvalifikationer ved et nedsat bedømmelsesudvalg (se nedenfor). Titlen som professor MSO tildeles typisk til kandidater hvis forskningsområde er nyetableret inden for et specifikt emnefelt eller tildeles til yngre lektorer som på sigt kan tildeles et klinisk eller ordinært professorat. Et MSO-professorat indebærer en tidsbegrænset varetagelse af funktionsbestemte opgaver samt opgaver i øvrigt, som er knyttet til professorstillinger.

Ansættelsen behøver ikke at være en fuldtidsansættelse og man kan således godt ansættes som professor MSO på deltid i fx en 50%-deltidsstilling.

Som udgangspunkt er ansættelsen flerårig, typisk af 3-5 års varighed, stillingen kan maksimalt være af 8 års varighed, herefter vil den bortfalde.

Øremærkede midler

Hvis stillingen finansieres af øremærkede midler (kandidatens navn fremgår af bevillingsskrivelsen, eller der foreligger en finansieringsaftale/samarbejdsaftale på kandidatens ansættelse typisk imellem hospitalsafdeling og Institut for Klinisk Medicin) behøver stillingen ikke at komme i offentligt opslag.

Hvad skal indsendes til sekretariatet før processen kan sættes i gang?

Er der tale om en ansættelse ’med øremærkede midler’ skal følgende indsendes til sekretariatet før ansættelsesproceduren kan sættes i gang:

 • Kandidatens fulde CV, publikationsliste og forskningsplan
 • Udfyldt indstillingsskabelon til Lederforum: på dansk / på engelsk
 • En stillingsbeskrivelse på engelsk hvori kandidatens arbejdsopgaver og ansvarsområder beskrives.
 • Strategisk begrundelse for ansættelsen. Her særligt bundet op på instituttets overordnede strategi og fokusområder.
 • Finansiering af ansættelsen. Enten et EAN-nummer eller en AU-kontostreng; delregnskab, sted, projekt og aktivitetsnummer.

Er der i stedet tale om et offentligt opslag dvs. at ansættelsen ’ikke har øremærkede midler’ skal følgende indsendes til sekretariatet før ansættelsesproceduren kan sættes i gang.

 • Opslagstekst på engelsk. Stillingsopslaget offentliggøres på AU’s hjemmeside og på Jobnet. Afdelingen kan selv betale for at få opslaget i andre medier – ved evt. spørgsmål og indhentning af priser, bedes der om at rette henvendelse til HR.
 • Strategisk begrundelse for ansættelsen. Her særligt bundet op på instituttets overordnede strategi og fokusområder.
 • Finansiering af ansættelsen. Enten et EAN-nummer eller en AU-kontostreng; delregnskab, sted, projekt og aktivitetsnummer.

Bedømmelsesudvalg

Uanset hvilken type ansættelse der er tale om, er en bedømmelse af kandidatens eller kandidaternes faglige kvalifikationer nødvendig.

Det påhviler afdelingen at udpege et bedømmelsesudvalg og få hvert udvalgsmedlem til at udfylde en habilitetserklæring og indsende denne til sekretariatet (ved stillinger med åbent opslag kan habile udvalgsmedlemmer først findes når ansøgerfeltet er kendt). For hvert medlem skal sekretariatet også have oplyst navn, stilling, afdeling, e-mail og link til online CV/Pureprofil. Yderligere skal sekretariatet modtage en kort beskrivelse på 3-5 linjer på hvert udvalgsmedlems faglige kvalifikationer for at sidde i bedømmelsesudvalget. Disse beskrivelser indsendes sammen med de udfyldte habilitetserklæringer til sekretariatet.

Krav til bedømmelsesudvalget ved MSO professorater:

Bedømmelsesudvalget skal bestå af minimum 3 medlemmer på professorniveau. Højst 1 medlem (formanden) må være internt, de øvrige medlemmer skal være eksterne og mindst ét af dem fra udlandet. Yderligere forventes det, at man tilstræber at udvalget har repræsentanter fra begge køn.

Professor

Ansættelse som professor forudsætter videnskabelig kvalifikation på ph.d.-niveau samt en uafhængig bedømmelse af faglige kvalifikationer ved et nedsat bedømmelsesudvalg (se nedenfor). Som udgangspunkt er ansættelsen flerårig, typisk af 5 års varighed eller permanent.

Øremærkede midler eller ansættelser under 1 år

Hvis stillingen er af under 1 års varighed eller hvis stillingen finansieres af øremærkede midler (kandidatens navn fremgår af bevillingsskrivelsen, eller der foreligger en finansieringsaftale på kandidatens ansættelse; typisk imellem hospitalsafdeling og Institut for Klinisk Medicin) behøver stillingen ikke at komme i offentligt opslag. Dog skal der stadig til denne type stilling udarbejdes en faglig stillingsbeskrivelse, hvori kandidatens opgaver i ansættelsen konkret beskrives.

Hvad skal indsendes til sekretariatet før processen kan sættes i gang?

Er der tale om en ansættelse af en specifik kandidat af under 1 års varighed / ansættelse med øremærkede midler’ skal følgende indsendes til sekretariatet før ansættelsesproceduren kan sættes i gang:

 • Kandidatens fulde CV, publikationsliste og forskningsplan
 • Udfyldt indstillingsskabelon til Lederforum: på dansk / på engelsk
 • En stillingsbeskrivelse hvori kandidatens arbejdsopgaver og ansvarsområder beskrives
 • Strategisk begrundelse for ansættelsen. Her særligt bundet op på instituttets overordnede strategi og fokusområder.
 • Finansiering af ansættelsen. Enten et EAN-nummer eller en AU-kontostreng; delregnskab, sted, projekt og aktivitetsnummer.

Er der i stedet tale om et almindeligt opslag, der er over et års varighed eller ansættelsen ikke har øremærkede midler skal følgende indsendes til sekretariatet før ansættelsesproceduren kan sættes i gang.

 • Opslagstekst på både dansk og engelsk Stillingsopslaget offentliggøres på AU’s hjemmeside og på Jobnet. Afdelingen kan selv betale for at få opslaget i andre medier – spørg til det og indhent evt. priser ved HR ved behov.
 • Strategisk begrundelse for ansættelsen. Her særligt bundet op på instituttets overordnede strategi og fokusområder.
 • Finansiering af ansættelsen. Enten et EAN-nummer eller en AU-kontostreng; delregnskab, sted, projekt og aktivitetsnummer.

Bedømmelsesudvalg

Uanset hvilken type af ansættelse der er tale om, er en bedømmelse af kandidatens eller kandidaternes faglige kvalifikationer nødvendig.

Det påhviler afdelingen at udpege et bedømmelsesudvalg og få hvert udvalgsmedlem til at udfylde en habilitetserklæring og indsende denne til sekretariatet (ved stillinger med åbent opslag kan habile udvalgsmedlemmer først findes når ansøgerfeltet er kendt). For hvert medlem skal sekretariatet have oplyst navn, stilling, afdeling, e-mail, link til online CV/Pure. Yderligere skal sekretariatet modtage en kort beskrivelse på 3-5 linjer på hvert udvalgsmedlems faglige kvalifikationer for at sidde i bedømmelsesudvalget. Disse beskrivelser indsendes sammen med de udfyldte habilitetserklæringer til sekretariatet.

Krav til bedømmelsesudvalget ved professorat:

 • Bedømmelsesudvalget skal bestå af minimum 3 medlemmer på professorniveau. Højst 1 medlem (formanden) må være internt, de øvrige medlemmer skal være eksterne og mindst ét af dem fra udlandet.

Klinisk professor

Ansættelse som klinisk professor er en delt ansættelse imellem Aarhus Universitetshospital eller en af universitetsklinikkerne og Institut for Klinisk Medicin. Ansættelsen er som udgangspunkt delt ligeligt imellem kliniske opgaver og universitære opgaver. Ansættelsen forudsætter en positiv professorbedømmelse ved et uvildigt bedømmelsesudvalg og er typisk af 5 års varighed eller varig. Denne stilling kan kun varetages, såfremt der er tilknyttet en overlægestilling til professoratet. Dvs. forudsætningen for at et klinisk professorat kan bestrides, er at kandidaten også besidder en tilhørende overlægestilling.

Øremærkede midler eller ansættelser under 1 år

Hvis stillingen er af under 1 års varighed eller hvis stillingen finansieres af øremærkede midler (kandidatens navn fremgår af bevillingsskrivelsen, eller der foreligger en samarbejdsaftale på kandidatens ansættelse; typisk imellem et hospital/universitetsklinik og Institut for Klinisk Medicin) behøver stillingen ikke at komme i offentligt opslag.

Hvad skal indsendes til sekretariatet før processen kan sættes i gang?

Er der tale om en ansættelse af en ’specifik kandidat i under 1 år eller ansættelse med øremærkede midler’ skal følgende indsendes til sekretariatet før ansættelsesproceduren kan sættes i gang:

 

 • Kandidatens fulde CV, publikationsliste og forskningsplan
 • Udfyldt indstillingsskabelon til Lederforum: på dansk / på engelsk
 • En stillingsbeskrivelse hvori kandidatens arbejdsopgaver og ansvarsområder beskrives
 • Strategisk begrundelse for ansættelsen. Her særligt bundet op på instituttets overordnede strategi og fokusområder.
 • Finansiering af ansættelsen. Enten et EAN-nummer eller en AU-kontostreng; delregnskabs, sted-, projekt- og aktivitetsnummer.

Er der i stedet tale om et offentligt opslag dvs. at ansættelsen er ’over et års varighed og ansættelsen ikke har øremærkede midler’ skal følgende indsendes til sekretariatet før ansættelsesproceduren kan sættes i gang.

 

 • Opslagstekst på dansk. Stillingsopslaget offentliggøres på AU’s hjemmeside og på Jobnet. Afdelingen kan selv betale for at få opslaget i andre medier – ret henvendelse til HR ved yderligere spørgsmål eller for at indhente priser.
 • Strategisk begrundelse for ansættelsen. Her særligt bundet op på instituttets overordnede strategi og fokusområder.
 • Finansiering af ansættelsen. Enten et EAN-nummer eller en AU-kontostreng; delregnskab, sted-, projekt- og aktivitetsnummer.

 

 

Bedømmelsesudvalg

Uanset hvilken type af ansættelse der er tale om, er en bedømmelse af kandidatens eller kandidaternes faglige kvalifikationer nødvendig.

Det påhviler afdelingen at udpege et bedømmelsesudvalg og få hvert udvalgsmedlem til at udfylde en habilitetserklæring og indsende denne til sekretariatet (ved stillinger med åbent opslag kan habile udvalgsmedlemmer først findes når ansøgerfeltet er kendt). For hvert medlem skal sekretariatet også have oplyst navn, stilling, afdeling, e-mail og link til online CV/Pure-profil. Yderligere skal sekretariatet modtage en kort beskrivelse på 3-5 linjer på hvert udvalgsmedlems faglige kvalifikationer for at sidde i bedømmelsesudvalget. Disse beskrivelser indsendes sammen med de udfyldte habilitetserklæringer til sekretariatet. Krav til bedømmelsesudvalget ved klinisk professorat:

Bedømmelsesudvalget skal bestå af minimum 3 medlemmer på professorniveau. Højst 1 medlem (formanden) må være internt, de øvrige medlemmer skal være eksterne og mindst ét af dem fra udlandet. Yderligere forventes det, at man tilstræber at udvalget har repræsentanter fra begge køn.

Adjungeret lektor/professor

Et adjungeret lektorat eller professorat er en ærestitel, der tildeles en person, der har særlige faglige kvalifikationer og som man ønsker at knytte tættere til instituttet. Tilknytningen er ulønnet og alle udgifter forbundet med den adjungerede lektor/professor pålægges den enkelte afdeling, der ønsker en adjungering af vedkommende. Titlen er tidsbegrænset og tildeles typisk for en periode af 5 års varighed.

Hvad skal indsendes til sekretariatet før indstillingen kan sættes i gang?

Et adjungeret professorat/lektorat tildeles en specifik kandidat. Før tilknytningen kan etableres skal følgende indsendes til sekretariatet:

 • Kandidatens fulde CV, publikationsliste og forskningsplan
 • Udfyldt den relevante indstillingsskabelon til Lederforum:
 • En stillingsbeskrivelse på engelsk hvori årsagen til kandidatens tilknytning begrundes, samt beskrivelse af hvilke konkrete opgaver man mener den adjungerede professor/lektor skal varetage eller biddrage til.
 • Strategisk begrundelse for tilknytningen. Her særligt bundet op på instituttets overordnede strategi og fokusområder og hvordan kandidaten kan biddrage ind i dette.

Bedømmelsesudvalg

Før titlen som adjungeret lektor/professor kan tildeles, er en bedømmelse af kandidatens faglige kvalifikationer nødvendig.

Det påhviler afdelingen at udpege et bedømmelsesudvalg og få hvert udvalgsmedlem til at udfylde en habilitetserklæring og indsende denne til sekretariatet. For hvert medlem skal sekretariatet også have oplyst navn, stilling, afdeling, e-mail og link til online CV/Pure-profil. Yderligere skal sekretariatet modtage en kort beskrivelse på 3-5 linjer af hvert udvalgsmedlems faglige kvalifikationer for at sidde i bedømmelsesudvalget. Disse beskrivelser indsendes sammen med de udfyldte habilitetserklæringer til sekretariatet.

Bedømmelsesudvalget ved ’adjungeret professor’

Bedømmelsesudvalget skal bestå af 3 medlemmer på professorniveau. Højst 1 medlem (formanden) må være internt, de øvrige medlemmer skal være eksterne og mindst ét af dem fra udlandet. Yderligere forventes det, at man tilstræber at udvalget har repræsentanter fra begge køn.

Bedømmelsesudvalget ved ’adjungeret lektor’

Bedømmelsesudvalget skal bestå af 3 medlemmer på fortrinsvis professorniveau. Højst 1 medlem (formanden) må være internt, de øvrige medlemmer skal være eksterne og mindst ét af dem fra udlandet. Yderligere forventes det, at man tilstræber at udvalget har repræsentanter fra begge køn.

Vid. assistenter og postdocs

Kliniske og eksterne lektorer

Alle øvrige ansættelser

11108 / i30